SZKOLENIA-POLSKA.PL - Twój portal szkoleniowy

Blog

Modele zarządzania w firmie – jak wybrać odpowiedni?

Każda firma, aby sprawnie funkcjonować, powinna mieć wykwalifikowaną kadrę kierowniczą. Jest to szczególnie istotne w przypadku wielkich firm, których struktura organizacyjna wymaga skomplikowanych procesów decyzyjnych. Kwestie te wchodzą w zakres dziedziny, jaką jest zarządzanie.

Czym właściwie jest zarządzanie? 

Zarządzanie to proces kierowania rozwojem, utrzymaniem i alokacją zasobów w celu osiągnięcia celów organizacyjnych. Zarządzanie to planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, kierowanie, motywowanie i kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, fizycznych i informacyjnych organizacji, aby skutecznie i skutecznie osiągać swoje cele. 

Takie działania administracyjne obejmują ustalanie strategii organizacji i koordynowanie wysiłków pracowników w celu osiągnięcia tych celów poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów.

Funkcje menedżera

Menedżerowie to osoby w organizacji odpowiedzialne za opracowanie i przeprowadzenie tego procesu zarządzania. Menedżerowie mogą kontrolować działy w firmach lub kierować ludźmi, którzy dla nich pracują. Menedżerowie często muszą podejmować decyzje dotyczące różnych rzeczy. Cztery podstawowe funkcje menedżerów to planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. 

Zarządzanie jest z natury dynamiczne i ewoluuje, aby sprostać potrzebom i ograniczeniom środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizacji. Na globalnym rynku, na którym tempo zmian szybko rośnie, elastyczność i zdolność adaptacji mają kluczowe znaczenie dla procesu zarządzania.

Mądre zarządzanie

Dobry manager to klucz do sukcesu firmy. Umiejętność motywowania całej grupy do dążenia do określonego celu jest główną częścią tego, co czyni dobrego menedżera. Wzmacnianie mocnych stron zespołu i poprawianie jego słabości to sposób, w jaki menedżer demonstruje swoje przywództwo. 

Niedobrany menedżer to taki, który nie określa jasno swoich obowiązków dla pracowników. Może to prowadzić do zamieszania wśród członków zespołu i niewykonania pracy, jeśli nikt nie rozumie, że zadania są ich obowiązkiem. Nieodpowiedni menedżerowie nie potrafią się komunikować, a nawet mogą nie mieć jasnych oczekiwań, terminów lub celów. Źli szefowie często zmieniają zdanie, wytrącając pracowników z równowagi.

Style zarządzania

Najczęściej wyróżnia się kilka podstawowych typów zarządzania: autokratyczne, demokratyczne i leseferystyczne. Każdy typ odzwierciedla różny stosunek managera do prowadzonej grupy. W modelu autokratycznym Menedżer podejmuje większość decyzji i działa w sposób autorytatywny. W modelu uczestniczącym (demokratycznym) menedżer dzieli się decyzjami z członkami grupy i zachęca do pracy zespołowej. Menedżer zachęca do dyskusji o problemach i alternatywach. Model leseferystyczny zakłada całkowitą swobodę grupy.

Wartościową umiejętnością jest zdolność dostosowania modelu zarządzania do specyfiki danej firmy. Żaden styl przywództwa nie jest skuteczny przez cały czas. Różne rodzaje mogą okazywać się być najbardziej optymalne w zależności od okoliczności. Skuteczni liderzy dostrzegają rozwój pracowników i stosują przywództwo sytuacyjne, wybierając styl przywództwa, który odpowiada dojrzałości i poziomom kompetencji osób wykonujących zadania.

Digital Target Marketing offers a broad range of online services from retail branding and shopping cart development, to email & mobile marketing. With state-of-the-art reporting, site analytics, & build-a-brand testing, we can track where every penny is best spent along with where your campaign is succeeding & where it needs a lift.

Contact Us

+012 (345) 678 99
55 Main Street, New York
55 Main Street, New York

Follow Us