D@ta Explorer – Analiza statystyczna przy użyciu SPSS

Miejsce Białystok
Email
Telefon 085 674 50 00
Data Rozpoczęcia 2018-07-02
Data Zakończenia 2018-07-03
Czas trwania 2 dni (16 godzin)
Cena 749.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Podejmowanie trafnych decyzji w codziennej pracy jest uzależnione od wiarygodnych informacji i umiejętności właściwego zarządzania zdobytą wiedzą. Informacja jest bezcennym kapitałem. Skuteczność w zdobywaniu odpowiednich danych o kliencie, konkurencji, zasobach i możliwościach, stanowi istotny czynnik sukcesu. Aby pozyskać informacje, niezbędne jest prowadzenie analiz rynkowych i badań marketingowych.

Zlecenie badań rynku jest zabiegiem kosztownym, dlatego większość znaczących firm dysponuje własnym działem badawczym i wykwalifikowanymi w tym kierunku pracownikami.

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z oprogramowaniem PASW Statistics, w zakresie pozwalającym na efektywny start. 


GRUPA DOCELOWA

  • Osoby chcące podjąć pracę na stanowisku analityka;
  • Osoby zatrudnione na stanowisku związanym z prowadzeniem analizy danych, badaniami rynkowymi i marketingowymi, przygotowaniem raportów i prezentacją wyników badań, które chcą podnieść kwalifikacje;
  • Osoby planujące rozpocząć pracę związaną z analizą danych.

Szkolenie jest skierowane zarówno do osób początkujących, jak również posiadających podstawowe doświadczenie i umiejętności w pracy z oprogramowaniem do analizy danych statystycznych.

METODOLOGIA

  • Połączenie elementów wiedzy teoretycznej i praktyki związanej z pracą na oprogramowaniu do prowadzenia badań i analiz;
  • Przykłady pracy analityka na oprogramowaniu PASW Statistics: od wprowadzenia danych i ich przygotowania, poprzez transformacje nieodzowne przy przygotowaniu danych do analizy, kończąc na podstawowych metodach analizy i raportowania.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Podstawy zarządzania wiedzą i informacją przy pomocy programu SPSS:

·         Tworzenie i opis zbiorów danych;

·         Pobieranie danych w różnych formatach;

·         Łączenie danych o różnych formatach;

·         Przygotowanie danych do analizy;

·         Podstawowe techniki analizy danych.

  1. Podstawy analizy statystycznej w oparciu o SPSS:

·         Umiejętność radzenia sobie z podstawowymi analizami statystycznymi spotykanymi w praktyce;

·         Pozyskiwanie informacji we właściwy sposób;

·         Znajomość podstawowych miar statystycznych i ich cech;

  1. Analiza danych SPSS;

·         Analiza regresji;

·         Regresja logistyczna;

·         Analiza dyskryminacyjna;

·         Przybliżenie uczestnikom technik wielowymiarowych, które rozszerzają możliwość predykcji i wychodzą poza prosty opis statystyczny;

·         Poznanie technik analizy danych, które mogą być wykorzystane do budowania modeli predykcyjnych i klasyfikacji do z góry założonych grup;

·         Poznanie technik służących do uprzednio zdefiniowanych segmentów;

·         Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego zastosowania technik;

·         Zrozumienie założeń analizy regresji;

·         Umiejętność radzenia sobie z problemami w danych;

·         Umiejętność właściwej interpretacji wyników;

·         Korzystanie z technik wielowymiarowych;

·         Ocena skuteczności zaprezentowanych technik.

  1. Analizy rynkowe i marketingowe:

·         Właściwa segmentacja;

·         Zrozumienie czynników różnicujących klientów należących segmentów;

·         Poznanie profilu "typowego" klienta w obrębie danego systemu, by skoncentrować się na nim najbardziej właściwe działania marketingowe;

·         Umiejętność wykorzystania technik analitycznych w analizach rynkowych i marketingowych;

·         Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych;

·         Zapoznanie z analizą skupień;

·         Umiejętność precyzyjnego wyboru klientów do kampanii marketingu bezpośredniego za pomocą kryteriów analitycznych;

·         Praktyczne wprowadzenie do technik wielowymiarowych (analizy korespondencji, biplotu i skalowani optymalnego w postaci nieliniowej analizy głównych składowych i analizy homogeniczności).