Konferencja nt. Nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 
 

Wybitni specjaliści z tematyki zamówień publicznych
serdecznie zapraszają na konferencję nt.

„Nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych”

30.06.2016 r.

Centrum Konferencyjne KOPERNIK w Warszawie
ul. M. Kopernika 30


Przygotuj się na zmiany przepisów o zamówieniach publicznych
Niech nowelizacja Cię nie zaskoczy

kryteria pozacenowe
partnerstwo innowacyjne
klauzule społeczne
zwiększenie udziału małych i średnich firm w przetargach

to nieliczne aspekty regulowane przez mającą wejść w życie znowelizowaną ustawę prawo zamówień publicznych


Realizujesz duże projekty dofinansowane z programów unijnych
i jesteś małym/średnim przedsiębiorcą wkraczającym
na rynek zamówień publicznych?

To spotkanie jest dedykowane specjalnie dla Ciebie
Nieznajomość prawa szkodzi i nieusprawiedliwa od jego niestosowania

Zapisz się już dziś


Prelegenci:

Marek Tomasik
Wojciech Adamczyk
Dominik Wojcieszek
 
Tomasz Saganowski
Wojciech Damian Budzis
 


Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 99zł/os netto

Patroni:


 
 
 
 
www.szkoleniapolska.pl
+48 692 761 959
 

Spotkania informacyjne w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zapraszają lubuskich przedsiębiorców na bezpłatne spotkania informacyjne w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego w ramach projektu systemowego pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”

Celem spotkań jest przekazanie przedsiębiorcom informacji niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Tematyka spotkania obejmuje:

 • świadczenie usług na terenie Unii Europejskiej (np. wymogi formalno-prawne, zakładanie działalności gospodarczej, spółek, otwieranie filii, delegowanie pracowników itp. ze szczególnym uwzględnieniem rynków: Niemiec, Holandii i Skandynawii)
 • zasady Incoterms
 • handel z rynkami poza-unijnymi
 • promocja na rynkach zagranicznych
 • protokół dyplomatyczny

więcej informacji: www.szkolenia-polska.pl/lubuskie

Środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nawet 11 tysięcy złotych dofinansowania na szkolenia w ramach środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego:


100% dofinansowania – urzędy i przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników

80% dofinansowania – urzędy i przedsiębiorstwa zatrudniające do 249 pracowników

Oferujemy bezpłatną pomoc w organizacji formalności i doborze szkolenia

Kategorie proponowanych szkoleń w ramach środków KFS:

 • nowelizacja ustawy – prawo pracy
 • czas pracy kierowców
 • program Płatnik
 • program Symfonia Kadry i Płace
 • PUAP
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalista ds. kadr
 • specjalista ds. wynagrodzeń

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

 • zamówienia publiczne dla wykonawców
 • prawo zamówień publicznych w praktyce
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych
 • audyt zamówień publicznych

Szkolenia z zakresu funduszy europejskich:

 • innowacyjność w nowym okresie programowania 2014 – 2020/li>
 • projekty dla samorządów w ramach EFS – POWER i Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
 • kwalifikowalność kosztów i rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020
 • pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020
 • studnium wykonalności
 • pozyskiwanie funduszy europejskich

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami:

 • zarządzanie projektem budowlanym w praktyce
 • zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym
 • zarządzanie projektami wg standardu project management institute
 • warsztaty skutecznego zarządzania projektami
 • komunikacja i praca zespołowa w projekcie
 • zarządzanie jakością w projektach
 • zarządzanie ryzykiem i budżetowanie projektu

Szkolenia z zakresu badań i analiz:

 • zarządzanie projektem budowlanym w praktyce
 • zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym
 • zarządzanie projektami wg standardu project management institute
 • warsztaty skutecznego zarządzania projektami
 • komunikacja i praca zespołowa w projekcie
 • zarządzanie jakością w projektach
 • zarządzanie ryzykiem i budżetowanie projektu
 • analiza statystyczna w Excelu
 • przetwarzanie danych w programie Excel
 • analiza finansowa i ekonomiczna

Szkolenia komputerowe:

 • pakiet Microsoft Office
 • administrator systemu Linux/Unix
 • szkolenia WWW
 • projektowanie i wizualizacja graficzna
 • projektowanie CAD

Szkolenia księgowe, szklenia podatkowe:

 • kategorie prewspółczynników w podatku VAT w gminie w 2016 roku
 • konsolidacja sprawozdań finansowych
 • zaawansowane instrumenty finansowe
 • kurs – specjalista ds. podatków
 • podatek odroczony
 • środki trwałe i ewidencja środków trwałych
 • zmiany w ustawie o rachunkowości w 2016 roku
 • aktywa rzeczowe i niematerialne
 • VAT, CIT i PIT w 2016 roku

Szkolenia prawne:

 • nowelizacje ustaw (np. prawo budowlane, ustawa o ewidencji ludności, podatki)
 • sporządzanie umów dzierżawy w gminach
 • ewidencja ludności i dowody osobiste – zmiany i praktyczne problemy w związku z ustawą o ewidencji ludności i ustawą o dowodach osobistych
 • prawo budowlane
 • odpowiedzialność karna i cywilna
 • windykacja należności
 • własność intelektualna
 • prawo autorskie

Dodatkowe szkolenia skierowane do Instytucji budżetowych:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • dostęp do informacji publicznej
 • ochrona danych osobowych
 • platforma PUE
 • nowelizacje prawne (ochrona środowiska, 500+, ustawa o pomocy publicznej, świadczenia rodzinne, gospodarka odpadami komunalnymi)
 • problematyka podziałów nieruchomości w praktyce gmin
 • składanie oświadczeń majątkowych w samorządzie terytorialnym
 • zmiany zasad naliczania odsetek od 1 stycznia 2016 roku
 • polityka rachunkowości i instrukcje wewnętrzne w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
 • ewidencja i rozliczanie środków pomocowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego
 • Zasady budżetowania, planowania i angażowania w PINB, a w szczególności podstawy prawne dotyczące planowania i zmian w sferze wynagrodzeń

Szkolenia na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości

Podpisaliśmy umowę na zamówienie obejmujące kompleksową organizację, przeprowadzenie i obsługę logistyczną szkoleń skierowanych do 840 osób, wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych.
Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Szkolenia będą odbywać się w 10 lokalizacjach, tj. Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Katowice Wrocław.

image001

Realizacja projektu na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uprzejmie informujemy, że 3 listopada 2015 r. pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a firmą PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k., została zawarta umowa dotycząca organizacji spotkań na terenie kraju w ramach projektów systemowych POKL i POIG. Do chwili obecnej udało się zrealizować następujące spotkania:

 1. Dwudniowa konferencja MOB Wydziału ARTES LIBERALES UW pn. „Między przedmiotami. Czy szkoła może przygotować do studiów między obszarowych?” w Warszawie w dniach 04-05.11.2015 w ramach projektu Strategii wprowadzania i oceny między obszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce.
 2. Dwudniowe warsztaty w ramach projektu systemowego pn. „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy w polskich uczelniach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniach 12-13.11.2015 w Warszawie.
 3. Jednodniowe szkolenie dotyczące systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w ramach projektu Integracja Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym (Pol-on) z Głównym Urzędem Statystycznym w dniu 16.11.2015 w WarszawieTermin realizacji umowy: IV Kwartał 2015 r.

Podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości

W dniu 16 września 2015r. podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 105 jednodniowych spotkań edukacyjnych dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie na terenie całego kraju.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
www.szkolenia-polska.pl/przemocwrodzinie

Realizacja projektu na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Uprzejmie informujemy, że 25 sierpnia 2015r. pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a firmą PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k., została zawarta umowa dotycząca organizacji i przeprowadzenia szkolenia centralnego pn. „Kształtowanie społecznie preferowanych postaw członków korpusu służby cywilnej w bezpośrednich relacjach z obywatelem – kontakty w procesie kontroli urzędowych”.

Termin realizacji umowy: 30 listopada 2015 roku

Realizacja projektu na zamówienie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Informujemy, iż w dniu 8.06.2015 podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących NFOŚiGW i jego Partnerów do świadczenia usług doradczych w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparci doradzenia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”- szkolenie z zakresu: Energetyka, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii oraz plany gospodarki niskoemisyjnej.