UWAGA! Trwa rekrutacja do projektu „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3? – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PM Group Laax sp.z o.o. i Zegar Słoneczny sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego.

Projekt jest skierowany do przedstawicieli gmin (liczących do 5000 mieszkańców) odpowiedzialnych za tworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województw kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

  Serdecznie zapraszamy:

 • wójtów, burmistrzów gmin i ich zastępców od spraw społecznych;
 • członków rad gminnych (np. członkowie komisji ds. społecznych);
 • pracowników urzędów, biur, jednostek pomocniczych, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych lub innych jednostek organizacyjnych gminy.
  W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • 3-dniowe szkolenie z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, diagnozy potrzeb funkcjonowania placówki wczesnej edukacji i opieki, plany tworzenia rozwoju, zagadnienia związane z finansowaniem, współpraca na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry;
 • materiały szkoleniowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • wyżywienie podczas szkoleń (przerwy kawowe i obiad);
 • ubezpieczenie NNW;
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze projektu:


PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Legionowa 28 lok. 101,

15-281 Białystok

Tel. 533 333 414,

e-mail: projekty@skolenia-polska.pl

oraz na stronie internetowej http://szkolenia-polska.pl/instytucje-opieki-nad-dziecmi

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu POWER 2014-2020 z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dnia 16 marca 2017 r. PM Group Laax sp. z o.o. sp. k. zawarła umowę z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3? – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego”. Partnerem projektu jest Zegar Słoneczny sp. z o.o., który świadczy kompleksowe wsparcie dla osób prawnych i fizycznych zainteresowanych założeniem lub już prowadzących placówki wczesnej edukacji i opieki (żłobki, kluby dziecięce, miejsca opieki prowadzonej przez dziennych opiekunów, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego).

W ramach projektu zaplanowano organizację 52 trzydniowych szkoleń dla około 728 przedstawicieli gmin (liczących do 5000 mieszkańców) odpowiedzialnych za tworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z obszaru województwa mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

Projekt będzie realizowany od 02.01.2017 r. do 31.07.2018 r.

Wartość projektu wynosi 959 880,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego to aż 931 083,60 zł.

Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

W dniu 2 marca 2017r. PM Group Laax Sp. z o.o. Sp. k. podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na organizację 7 jednodniowych spotkań i szkoleń dla około 420 odbiorców działań PARP. Przewidywany okres realizacji projektu to miesiące marzec oraz kwiecień 2017. Spotkania dotyczą działań oraz poddziałań w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).
Umowa w ramach projektu obejmuje m.in.:

 • Zapewnienie sal szkoleniowych w centrum Warszawy
 • Obsługę gastronomiczną
 • Zagwarantowanie usługi fotograficznej oraz rejestracji spotkań (transmisja on-line i audio)
 • Zapewnienie eksperta z zakresu działań/poddziałań POIR oraz POPW
 • Rekrutacja uczestników
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych
 • Zapewnienie osoby do obsługi recepcji oraz obsługi technicznej i obsługi komunikacyjnej

Więcej informacji dotyczących spotkań znajdą Państwo na stronie internetowej PARP.

Kontynuacja szkoleń dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Dnia 22.02.2017r. PM Group Laax Sp. z o.o. Sp. k. oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisały aneks do umowy z 11.10.2016r. tyczący się przeprowadzenia 14 dodatkowych szkoleń specjalistycznych w ramach uzupełnienia projektu kompleksowej organizacji 30 jednodniowych szkoleń specjalistycznych w woj. mazowieckim. Tym razem szkolenia będą realizowane wyłącznie w Warszawie i dotyczyć będą następujących tematów:

 • Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych
 • Biznes plan
 • Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi oraz zasada konkurencyjności-obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014-2020. Najczęściej popełniane błędy
 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis-obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014-2020
 • Ewidencja księgowa w kontekście rozliczania projektów w ramach RPO WM 2014-2020

Uczestnikami szkoleń mogą być beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci RPO WM 2014-2020.

Podpisanie umowy z Centralną Komisją Egzaminacyjną

Dnia 06.02.2017 r. firma PM Group Laax Sp. z o.o. Sp.k. podpisała umowę z Centralną Komisją Egzaminacyjną na organizację 219 spotkań w ramach realizacji Projektu pn.”Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego”. Umowa obejmuje następujące usługi:

 • zapewnienie odpowiednio wyposażonych sal, w których będą odbywać się spotkania
 • zagwarantowanie bazy noclegowej
 • obsługa gastronomiczna wraz z serwisem kawowym
 • zapewnienie osoby do obsługi administracyjno-informacyjnej i technicznej

Projekt będzie realizowany do 14.12.2018 r. Dofinansowaniem w ramach projektu zostanie objętych ok. 2746 osób.

Rekrutacja do projektu „Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielości”

Uwaga! Trwa rekrutacja uczestników do projektu!

Jeżeli jesteś młodą osobą, która opuściła w ciągu ostatniego roku pieczę zastępczą, nie pracujesz i nie uczysz się stacjonarnie (dziennie), zamieszkujesz województwo mazowieckie i potrzebujesz wsparcia na samodzielnej drodze życia, POMOŻEMY CI.

Z nami zdobędziesz nowe kompetencje, kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb mazowieckiego rynku pracy, doświadczenie i pracę!

  W projekcie przewidziano wsparcie w postaci:

 • identyfikacji potrzeb uczestników oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • poradnictwo zawodowe,
 • poradnictwo psychospołeczne,
 • wsparcie psychologiczno – doradcze,
 • szkolenia zawodowe i komputerowe (certyfikaty),
 • staże zawodowe,
 • ofertę zatrudnienia skierowaną specjalnie do ciebie!

 

ZAPRASZAMY Cię do udziału w projekcie „Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności”

Zakończenie projektu kompleksowej realizacji 30 jednodniowych szkoleń specjalistycznych organizowanych dla MJWPU.

12.12.2016 r. w Warszawie odbyło się ostatnie szkolenie organizowane na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zakończyło ono realizację projektu polegającego na kompleksowej realizacji 30 jednodniowych szkoleń specjalistycznych w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Szkolenia specjalistyczne obejmowały 5 tematów:

 • Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych
 • Biznes plan
 • Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi oraz zasada konkurencyjności-obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014-2020. Najczęściej popełniane błędy
 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis-obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014-2020
 • Ewidencja księgowa w kontekście rozliczania projektów w ramach RPO WM 2014-2020

Szkolenia realizowane były w listopadzie i grudniu 2016 r. 10 z nich odbyło się w Warszawie oraz po 4 w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU-Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach, Płocku i Radomiu.

Uczestnikami szkoleń byli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci RPO WM 2014-2020. Mieli gwarantowany bezpłatny udział, materiały szkoleniowe oraz catering.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział 883 osoby.

Szkolenia na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Dnia 12.10.2016 r. podpisaliśmy umowę na realizację dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 30 jednodniowych szkoleń specjalistycznych w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Szkolenia będą dotyczyły następujących tematów:

 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis – obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014 – 2020.
 • Biznes Plan.
 • Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi oraz zasada konkurencyjności – obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014 – 2020. Najczęściej popełniane błędy.
 • Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych.
 • Ewidencja księgowa w kontekście rozliczenia projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020.

Wszyscy uczestnicy mają zapewniony BEZPŁATNY udział w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów oraz całodzienne wyżywienie.
Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, poprzez ankietę zgłoszeniową, która jest dostępna na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – www.funduszedlamazowsza.eu
Warunkiem udziału w szkoleniu jest wysłanie kompletnie wypełnionej ankiety na adres: specjalistyczne@mazowia.eu
Po więcej informacji zapraszamy również na naszą stronę: www.szkolenia-polska.pl/mazowia
Serdecznie zapraszamy

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Z przyjemnością informujemy, że pomyślnie przeszliśmy procedurę akredytacyjną przeprowadzoną przez DEKRA Certification. Skutecznie realizujemy wymagania standardu SUS 2.0. Niniejszy certyfikat umożliwi naszej firmie realizację szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych (baza RUR).

 

 

Wersja cyfrowa certyfikatu

PM Group Laax w rankingu Gepardy Biznesu 2015

Logo-promocyjne-Gepard-Biznesu-20151

W tym roku, po raz kolejny PM Group Laax znalazł się w rankingu Gepardy Biznesu 2015 Branży Edukacyjnej.

Jesteśmy najbardziej dynamicznie rozwijającą się firmą z branży szkoleniowej z terenu woj. podlaskiego (1 miejsce w rankingu), w skali kraju plasujemy się na 37 miejscu.

http://businessnow.pl/9399,gepardy-biznesu-2015-branzy-edukacyjnej-2.html