Rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-02-23
Cena 500.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  Szkolenie porusza, w sposób szczegółowy, zagadnienia ewidencjonowania, rozliczania i interpretowania przepisów dotyczących pracy kierowców.

CEL SZKOLENIA

 

 • Zabezpieczenie przed nieuzasadnionymi roszczeniami
 • Prawidłowe wyliczanie wynagrodzeń
 • Przygotowanie do kontroli
 • Unikanie konsekwencji naruszenia przepisów
 • Praktyczne przygotowanie do pracy kierowcy zawodowego

  DZIEŃ I

 1. Rejestracja czasu pracy kierowcy
 • Ustawowe wymogi dotyczące urządzeń rejestrujących; pojazdy zwolnione
 • Przewóz niezarobkowy, na potrzeby własne, przewóz rzeczy i osób, linie regularne
 • Odstępstwa – prawidłowe zastosowania art. 12 Rozporządzenia 561/2006
 • Wymóg legalizacji i kalibracji tachografów.
 • Tachografy analogowe, rodzaje trybów tachografu
 • Jazda na „łóżeczku” – praktyka a ustawodawstwo
 • Rodzaje zapisów tachografu na wykresówkach
 • Prawidłowy sposób wypełnienia wykresówek
 • Dobór wykresówki do tachografu
 • Odczytywanie informacji z wykresówki
 • Prawidłowe ręczne odwzorowywanie aktywności na rewersie wykresówki
 • Elementy systemu tachografu cyfrowego
 • Prawidłowa lokalizacja łącza komunikacyjnego w poszczególnych tachografach cyfrowych
 • Procedura pobierania danych z tachografu cyfrowego
 • Czas UTC a czas lokalny
 • Piktogramy na wydrukach z tachografu cyfrowego
 • Powszechne sposoby manipulacji zapisów na wykresówkach tachografu analogowego oraz na tachografie cyfrowym
 • Zakres geograficzny stosowania norm AETR oraz 561/2006
 • Transport poza granice UE – jakie normy stosować?
 • Zakres kontroli na trasie i w przedsiębiorstwie
 • Uprawnione organy do kontroli czasu pracy kierowcy w Polsce
 • Dokumentacja podlegająca kontroli
 • Unijny formularz socjalny zaświadczający okresy nieprowadzenia pojazdu – jaki formularz stosować.
 1. Czas jazdy, przerw i odpoczynków
 • 24- i 30-godzinne okresy kontrolne a dzienne odpoczynki
 • Dzienny odpoczynek regularny i skrócony
 • Dzienny odpoczynek na promie lub platformie kolejowej
 • Dzienny okres prowadzenia a norma czasu prowadzenia
 • Przykład naruszenia łącznego czasu prowadzenia w dziennym okresie prowadzenia
 • Związek między dziennymi odpoczynkami a dziennymi okresami prowadzenia – analiza przypadku
 • Maksymalny okres prowadzenia pomiędzy prawidłowymi przerwami
 • Przykład naruszenia – przerwa dzielona
 • Prawidłowa przerwa w załodze kilkuosobowej
 • Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące przerwy w załodze a zalecenia praktyczne
 • Naruszenie łącznego czasu prowadzenia w tygodniu – brak konsekwencji
 • Łączny czas prowadzenia w kolejnych dwóch tygodniach – analiza krzyżowa
 • Odpoczynki tygodniowe regularne i skrócone w Rozporządzeniu 561/2006
 • Prawidłowe rekompensowanie skróconych odpoczynków tygodniowych
 • Prawidłowy odstęp pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi
 • Warunki wydłużenia odstępu pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi
 • Wpływ naruszenia odpoczynku tygodniowego na odpoczynki dzienne
 
        3. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy
 • Regulacje dotyczące kierowców w ustawie o czasie pracy kierowców i kodeksie pracy
 • Ustawa o czasie pracy kierowców a Rozporządzenie 561/2006
 • Dopuszczalne okresy rozliczeniowe w przewozie osób i rzeczy
 • Ustawa antykryzysowa – możliwości i konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych
 • W jaki sposób wprowadzić zmianę okresu rozliczeniowego
 • Podstawowy system czasu pracy. ▪ Równoważny system czasu pracy – określenie maksymalnych planów w transporcie drogowym
 • Harmonogram czasu pracy – czy jest wymagany i potrzebny
 • Zadaniowy system czasu pracy – formalne możliwości wprowadzenia systemu w firmie transportowej
 • Możliwości organizacji pracy kierowcy w przerywanym i mieszanym systemie czasu pracy
 • Podejście kodeksowe do czasu pracy a czas pracy kierowcy w ustawie o czasie pracy 
 • Obowiązkowa przerwa w pracy kierowcy
 • Niezaplanowane postoje kierowcy a czas jego pracy
 • Odpoczynki dobowe a czas pracy
 • Czas pracy w niedzielę i święta
 • Szczególne przypadki dodatku za pracę w okresie niedzielno- świątecznym.
 • Dzień wolny od pracy – czy jedynie sobota
 • Porównanie podstawowych norm prowadzenia i odpoczynków z umową AETR.
 • Taryfikatory kar i mandatów w Polsce
 • Czy za to samo wykroczenie może być ukarany kierowca i przedsiębiorca?
 • Porównanie taryfikatorów w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
 •  Formalne wymogi przeprowadzenia prawidłowej kontroli drogowej – możliwości odwołania
 • Protokół kontroli i decyzja administracyjna
 • Kaucjonowanie
 • Procedura odwoławcza
 • Narzędzia do analizy czasu pracy kierowców
 • Program szkolenia moduł
 • Rodzaje dyżurów kierowcy wynikające z przerwy w pracy, z przerwy w prowadzeniu pojazdu oraz z jazdy w załodze
 • Konsekwencje pracy w porze nocnej
 • Dokumentacja podlegająca kontroli przez inspektora PIP
 • Obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy kierowcy
 • Definicja doby pracowniczej i jej konsekwencje przy tworzeniu prawidłowej ewidencji czasu pracy kierowcy
 • Nakładanie się dób pracowniczych – interpretacja GIP

      4. Rozliczanie czasu pracy – wynagrodzenia kierowców

 • Systemy wynagrodzeń zabronione w przypadku kierowcy
 • Rodzaje godzin nadliczbowych dobowych
 • Obliczenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • Problematyka godzin nadliczbowych w systemie równoważnym
 • Godziny nadliczbowe średnio-tygodniowe
 • Metoda PIP i MPiPS na obliczenie nadgodzin średnio-tygodniowych
 • Rekompensowanie godzin nadliczbowych czasem wolnym
 • Czas wolny za godziny nadliczbowe – czy wliczamy do wynagrodzenia?
 • Limit godzin nadliczbowych w roku
 • Rodzaje dyżurów kierowcy
 • 60% i 30% stawki czy 100% i 50% stawki za dyżury
 • Zasady rekompensowania dyżurów czasem wolnym
 • Czas wolny za dyżury – płatny czy nie?
 • Czy możliwe jest rekompensowanie czasem wolnym wstecz
 • Dodatek za pracę w niedzielę – 100% czy 200%
 • Rekompensowanie pracy w niedzielę
 • Wynagrodzenie za chorobowe, urlopy i nieobecności w pracy
 • Porównanie systemów czasu pracy pod względem wysokości poborów
 • Narzędzia do rozliczania wynagrodzenia kierowcy 
 • Obowiązek rozliczania podróży służbowej
 • Należności z tytuły podróży służbowej
 • Rozliczanie krajowych delegacji służbowych
 • Rozliczanie zagranicznych delegacji służbowych
 • Narzędzia do rozliczania delegacji służbowych