Zarządzanie kadrami 2016/2017

Miejsce Cała Polska
Data Rozpoczęcia Trwa Rekrutacja
Czas trwania 2 dni ( 16h )
Cena 199.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Cena przy dofinansowaniu :1530zł 199zł

Warsztaty kierujemy do osób zajmujących się na co dzień zagadnieniami kadrowo - płacowymi, które chcą poznać najnowsze zmiany w prawie pracy wchodzące w życie w 2017r.

Na szkoleniu zostaną poruszone min. zagadnienia z zakresu zawierania i wypowiadania umów na czas określony; urlopów macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych; udzielania oraz rozliczania urlopów; planowania i rozliczania czasu pracy. Szkolenie ma na celu zaktualizowanie i ugruntowanie wiedzy oraz wypracowanie praktycznych zastosowań przepisów prawa pracy.

Grupa docelowa

 • Osoby przygotowujące się do pracy w dziale Kadr i płac, które ukończyły studia związane z zagadnieniami kadrowymi;
 • Specjaliści ds. Kadr i płac;
 • Właściciele firm.

Cele i korzyści szkolenia

 • Zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia w praktyce zadań kadrowo-płacowych, tj. wpływem systemu ubezpieczeń i opodatkowania na rozliczanie wynagrodzeń;
 • Zapoznanie słuchaczy z zasadami rozliczeń i ewidencji płac;
 • Zapoznanie się z obowiązkami kadrowymi wynikającymi z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego;
 • Poznanie dokumentacji kadrowo-płacowej;
 • Nabycie umiejętności księgowania wynagrodzeń i ich pochodnych.

Metody szkoleniowe

 • Prezentacja w Power Point i MS Office Word rozszerzona o dodatkowe informacje.Metody praktyczne i aktywizujące, wykorzystanie prezentacji systemów kadrowo - płacowych w salach multimedialnych.

Zmiany prawa pracy 2016/2017

Dokumentacja osobowa

 • Porządkowanie akt osobowych;
 • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji;
 • Dokumentacja gromadzona w teczce.

Nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy 2017!!!

 1. Zatrudnienie nowego pracownika
 • wymagane czynności;
 • uzgodnienia z nowym pracownikiem;
 • przygotowywanie warunków zatrudnienia;
 • obowiązki pracodawcy wobec pracownika;
 1. Umowa o pracę
 • Regulacje prawne dot. okresu próbnego;
 • Limity zawierania umów o pracę od 2017r.;
 • Stosowanie przepisów w okresie przejściowym;
 • Rubryki umowu o pracę.
 1. Badania, szkolenia bhp, ocena ryzyka zawodowego po 2016r.
 • Wymagane badania lekarskie;
 • Honorowanie orzeczeń lekarskich z poprzedniego zakładu pracy;
 • Weryfikacja warunków pracy;
 • Sposób przygotowywania skierowania na badania lekarskie po zmianach prawnych
 • Konsekwencje prawne naruszenia terminu na realizację badania wstępnego,
 • Wymóg zawarcia umowy z jednostką medycyny pracy a honorowanie badania zrealizowanego przez pracownika w dowolnie wybranej jednostce;
 • Rodzaje szkoleń bhp i zasady dokumentowania;
 • Zaświadczenie o szkoleniu okresowym bhp – kopia czy oryginał w aktach osobowych;
 • Karta oceny ryzyka i sposób poświadczania o zapoznaniu pracownika z kartą;
 • Zaświadczenie o niepełnosprawności – wpływ na uprawnienia pracownicze przy terminowym i nieterminowym doręczeniu.

Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy w 2017 r. :

 • Dokumentacja;
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron;
 • Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę w świetle przepisów obowiązujących od 2017 r. – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia oraz zmiana dotycząca klauzuli o wypowiedzeniu w umowie terminowej;
 • Przyczyna wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego;
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w stanie prawnym od 2017 r. – zasady i forma;
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia;
 • Wydawanie świadectwa pracy i jego duplikatów;
 • Świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego – problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy;
 • Wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku;
 • Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy;
 • Porozumienie zmieniające;
 • Wypowiedzenie zmieniające.

Urlopy po zmianach prawnych 2016/2017r. :

Urlop pracownika

 • Prawo do urlopu;
 • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego;
 • Staż pracy uprawniający do urlopu oraz inne okresy zaliczane;
 • Zagraniczne okresy pracy i edukacji w ogólnym stażu pracy;
 • Metoda sumowania poszczególnych odcinków zatrudnienia;
 • Ustalanie terminu urlopu;
 • Plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy;
 • Zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy;
 • Choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu;
 • Rozliczanie urlopu wypoczynkowego;
 • Udzielanie urlopu w proporcji do okresu przepracowanego;
 • Urlop pracownika niepełnoetatatowego;
 • Dokonywanie zaokrągleń na etapie ustalania liczby dni urlopu;
 • Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny;
 • Odmienności dotyczące pierwszego urlopu w karierze zawodowej;
 • Urlop bezpłatny;
 • Urlopy okolicznościowe;
 • Zasady udzielania i usprawiedliwiania urlopów okolicznościowych;
 • Kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego. 

Zwolnienia z pracy

 • Zwolnienia lekarskie;
 • Nowy rodzaj zwolnień związanych z chorobą niani lub opiekuna;
 • Zwolnienia związane z wezwaniem przez instytucje państwowe;
 • Zwolnienia działaczy związkowych;
 • Zwolnienia społecznego inspektora pracy;
 • Zwolnienia honorowych krwiodawców;
 • Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;
 • Umowa lojalnościowa;
 • Problem dorozumianego przyznania uprawnień.

Urlop macierzyński

 • Nabycie prawa do urlopu macierzyńskiego;
 • Urlop wychowawczy, bezpłatny i tymczasowe aresztowanie a urlop macierzyński;
 • Długość urlopu macierzyńskiego;
 • Hospitalizacja matki lub dziecka a urlop;
 • Urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie.

Urlop rodzicielski – najnowsze zmiany prawne od 2 stycznia 2017 r.

 • Likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
 • Wymiar urlopu rodzicielskiego po zmianach prawnych.;
 • Nowe zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni;
 • Możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego;
 • Zmiana zasad łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego;
 • Nowe zasady proceduralne wnioskowania o urlop rodzicielski;
 • Zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego po nowelizacji przepisów;
 • Stosowanie nowych przepisów w okresie przejściowym.

Urlop wychowawczy z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach

 • Wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu wychowawczego;
 • Modyfikacja zasad ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy;
 • Zmiana terminu na złożenie wniosku o urlop wychowawczy;
 • Nowa zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego;
 • Wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe;
 • Problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych;
 • Minimalny okres zatrudnienia warunkujący prawo do urlopu;
 • Wymiar urlopu wychowawczego – w tym brak możliwości wykorzystania pełnych 36 miesięcy przez matkę;
 • Dodatkowy urlop na dziecko niepełnosprawne.

Urlop ojcowski po zmianach prawnych

 • Wymiar urlopu ojcowskiego;
 • Nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego;
 • Zmiany prawne w zakresie podziału urlopu ojcowskiego na części;
 • Zasady wnioskowania o urlop ojcowski;
 • Korzystanie z 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem od 2 stycznia 2017 r.;
 • Nowa możliwość w zakresie korzystania ze zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym;
 • Pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku;
 • Korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu.

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Czas pracy

 • Akty prawne;
 • Typowe i nietypowe okoliczności a kwalifikacja do czasu pracy
 • Lista obecności, rozkład, karta ewidencji czasu pracy – wymogi prawne w zakresie dokumentacji.
 • Z jakim wyprzedzeniem i na jaki okres sporządzić harmonogramy  czasu pracy
 • Doraźna zmiana harmonogramu w świetle stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wybrane zasady planowania czasu pracy

 • Normy czasu pracy dla systemu podstawowego;
 • Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy;
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy za okresy rozliczeniowe oraz w sytuacji pracy przez część miesiąca lub na część etatu;
 • Planowanie i rozliczanie pracy na przełomie okresów rozliczeniowych;
 • Definicja doby pracowniczej i możliwości prawne w zakresie uelastycznienia doby;
 • Ramy prawne dla stosowanie czterobrygadowej organizacji czasu pracy w ramach systemu podstawowego;
 • Rozwiązywanie problemu nadmiarowej ilości dni i godzin pracy z uwagi na wykonywanie pracy w sposób ciągły;
 • Możliwe schematy organizacji pracy w 4-brygadówce.

Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego

 • Ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego;
 • Skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego;
 • Wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego;
 • Czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy;
 • Ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego;
 • Tydzień Kodeksowy a tydzień kalendarzowy;
 • Sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego.• Świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne;

 Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach

 • Sposoby zlecania pracy nadliczbowej;
 • Ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej;
 • Czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem;
 • Ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym;
 • Praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta;
 • Kompensowanie nadgodzin czasem wolnym;
 • Różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

 Praca w wolne soboty, niedziele i święta

 • Czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? – potencjalne sankcje ze strony inspektorów PIP;
 • Czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?;
 • Rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową
 • Udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta;
 • Stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna – w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym;
 • Rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin;
 • Udzielanie co czwartej niedzieli wolnej w świetle interpretacji PIP.

 Obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy

 • Przerwa śniadaniowa
 • Obsługa monitora ekranowego a korzystanie z 5-minutowej przerwy raz na godzinę
 • Przerwa lunchowa.• Dodatkowa przerwa osoby niepełnosprawnej.

 Czas pracy a szkolenie i dyżur

 • Dyżur a czas pracy;
 • Różnice prawne pomiędzy dyżurem stacjonarnym i niestacjonarnym w zakresie rekompensaty;
 • Czy pracownik nie pełniący dyżuru może zostać zobowiązany do pozostawania w kontakcie z firmą i wezwany w razie potrzeby do zakładu pracy?
 • Dyżury przez cały weekend – stan prawny;
 • Wezwanie pracownika do pracy w trakcie dyżuru – rozliczenie czasu pracy;
 • Udział w szkoleniu a czas pracy.• Szkolenia bhp a czas pracy;

Podróż służbowa a czas pracy

 • Dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego i powrót do domu a czas pracy;ewidencjonowany w karcie;
 • Wykonywanie zadań służbowych w godzinach przekraczających normalny czas pracy;
 • Odpoczynek po zakończeniu podróży w godzinach nocnych;
 • Czas kierowania pojazdem w podróży służbowej a czas pracy.

Wyjścia prywatne w czasie pracy

 •  Czy wniosek pracownika o zgodę na wyjście prywatnego jest wiążący dla przełożonego;
 • Czy pracownik może z góry odpracować wyjście prywatne?• Wymogi prawne w zakresie dokumentacji wyjść prywatnych;
 • Czy książka wejść i wyjść może być stosowana jako potwierdzenie wniosku pracownika o zgodę na wyjście prywatne?
 • Odpracowanie wyjścia prywatnego a nadgodziny;
 • Wynagrodzenie pracownika w sytuacji nieodpracowania wyjścia prywatnego w okresie rozliczeniowym;
  Informacje organizacyjne.

 Alina Waleris

Kierownik i wykładowca  studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz prezes zarządu sp.z.o.o (biuro rachunkowe i doradztwo dla firm). Obecnie jest adiunktem na uczelniach wyższych.

Doświadczenie zawodowe:

- prowadzenie doradztwa dla firm,
- praca na uczelniach wyższych,
- opracowanie strategii dla firm,
- pełnienie roli eksperta,
- publikacja opracowań/ artykułów naukowych,
- pisanie raportów z badań, ewaluacji,
- świadczenie doradztwa,
- opracowanie strategii dla firm,
- udział w panelach eksperckich,
- prowadzenie własnej firmy szkoleniowej/ doradczej