RODO – zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Miejsce Białystok
Email
Telefon 085 674 50 00
Data Rozpoczęcia 2018-07-05
Data Zakończenia 2018-07-06
Czas trwania 2 dni (16 godzin)
Cena 749.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

RODO - Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. Szkolenie pozwoli Ci przygotować firmę do zmian, aby prawidłowo przetwarzać dane osobowe i uniknąć wysokich kar (nawet do 20 mln euro lub 4% rocznego globalnego obrotu.)

Cele i korzyści szkolenia

 • Podczas szkolenia dowiesz się, jak przygotować firmę do RODO – dowiesz się:
 • Czym jest przetwarzanie danych osobowych a czym profilowanie,
 • Jakie są dobre praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • Czego może wymagać od Ciebie Klient, czym jest "prawo do bycia zapomnianym",
 • Jakie obowiązki ma Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 • Czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i czy musisz go prowadzić,
 • Które podmioty będę zobowiązane do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Grupa docelowa

 • Każdy przedsiębiorca, który sprzedaje usługi lub produkty w ramach Unii Europejskiej musi stosować się do RODO,
 • Pracownicy działów firm, w których przetwarza się dane osobowe Klientów lub pracowników,
 • Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą,
 • Osoby planujące podjęcie pracy związanej z Ochroną Danych Osobowych.

Metody szkoleniowe

Szkolenie będzie realizowane w formie wykładu/dyskusji, wraz z praktycznymi analizami

przypadków. Szkolenie pozwoli na podejmowanie przez szkolone osoby właściwych

decyzji dotyczących aktualizacji wewnętrznych procesów/procedur oraz dokumentacji

przetwarzania danych osobowych. zgodnie z wymaganiami nowych europejskich

przepisów.

PROGRAM SZKOLENIA

RODO - wprowadzenie do tematu. Najważniejsze zmiany, jakie niesie RODO/GDPR. Ogólne założenia reformy. Praktyczne spojrzenie na implementację RODO w organizacji.

1.       Podstawowe pojęcia i informacje:

·         dane osobowe i szczególne kategorie danych osobowych,

·         zbiór danych osobowych,

·         przetwarzanie danych osobowych,

·         administrator danych osobowych i procesor,

·         anonimizacja i pseudonimizacja,

·         profilowanie.

 

2.       Nowe zasady ogólne przetwarzania danych osobowych zawarte w RODO:

·         zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,

·         zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,

·         zasada minimalizacji danych,

·         zasada prawidłowości danych,

·         zasada ograniczenia przetwarzania danych,

·         zasada integralności i poufności.

 

3.       Zgoda oraz inne przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych:

·         zgodność przetwarzania z prawem w odniesieniu do danych osobowych i szczególnych kategorii danych osobowych,

·         zgoda jako przesłanka legalizująca przetwarzanie danych (warunki wyrażenia zgody oraz cechy charakteryzujące zgodę na przetwarzanie danych osobowych),

·         praktyczne aspekty stosowania prawa - analiza przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych na przykładzie rekrutacji oraz zatrudniania pracowników.

 

4.       Obowiązki Administratora danych osobowych - porównanie obecnych rozwiązań prawnych z wymaganiami RODO:

·         praktyczne aspekty wypełniania obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą,

·         analiza możliwości organizacyjnych pod kątem realizacji praw osób, których dane dotyczą (prawo do zapomnienia, prawo do przenoszenia danych itd.),

·         powierzenie przetwarzania danych osobowych: obowiązki Administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego dane (procesora),

·         obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania oraz kategorii przetwarzania danych osobowych,

·         obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD),

·         obowiązek wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń,

·         privacy by design oraz privacy by default.

 

5.       Prawa osób, których dane dotyczą na gruncie RODO:

·         prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,

·         prawo dostępu,

·         prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,

·         prawo do usunięcia danych,

·         prawo do ograniczenia przetwarzania,

·         prawo do przenoszenia danych,

·         prawo do sprzeciwu,

·         prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

 

6.       Podstawowy zestaw dokumentacji oraz rozwiązań organizacyjnych umożliwiających utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych:

·         dokumentowanie czynności przetwarzania,

·         wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych,

·         prowadzenie rejestrów umów powierzenia oraz udostępnień danych osobowych,

·         prowadzenie rejestrów naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych,

·         stworzenie odpowiednich procedur: realizacji praw osób, których dane dotyczą, notyfikowania naruszeń,

·         przeprowadzenie analizy ryzyka.

 

7.       Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz Inspektor ochrony danych (IOD) co zmienia RODO:

·         ABI obecnie,

·         Inspektor ochrony danych - kwalifikacje, kompetencje oraz zadania,

·         Pozycja Inspektora ochrony danych w organizacji.

 

8.       Nowy organ nadzorczy ochrony danych osobowych:

·         rola, kompetencje oraz uprawnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

·         kontrola UODO,

·         kary finansowe nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

·         akredytacja i certyfikacja.