Rozliczanie i ewidencja płac - poziom podstawowy

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-02-03
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 400.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

 Grupa docelowa

 • Osoby przygotowujące się do pracy w dziale Kadr i płac
 • Specjaliści ds. Kadr i płac
 • Właściciele firm

Cele i korzyści szkolenia

 • Zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia w praktyce zadań kadrowo-płacowych, tj. wpływem systemu ubezpieczeń i opodatkowania na rozliczanie wynagrodzeń
 • Zapoznanie słuchaczy z zasadami rozliczeń i ewidencji płac
 • Zapoznanie się z obowiązkami kadrowymi wynikającymi z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego,
 • Poznanie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Nabycie umiejętności księgowania wynagrodzeń i ich pochodnych

Metody szkoleniowe

 • Prezentacja w Power Point i MS Office Word rozszerzona o dodatkowe informacje.
 • Metody praktyczne i aktywizujące, wykorzystanie prezentacji systemów kadrowo -płacowych w salach multimedialnych

  1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń

 • Zasady ustalania wynagrodzenia brutto
 • Składniki potrąceń z wynagrodzeń
 • Ubezpieczenia społeczne (ub. emerytalne, rentowe i chorobowe)
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych

2. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń

 • Zasada podwójnego zapisu w rachunkowości
 • Ewidencja wynagrodzeń brutto
 • Ewidencja potrąceń od wynagrodzeń (ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, podatku)
 • Ewidencja obciążeń ZUS pracodawcy (ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

3. Zajęcia praktyczne

 • Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne- analiza przypadków
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Obliczanie wysokości wynagrodzeń przy różnych typach umów (umowa o pracę a umowy cywilnoprawne-zasady rozliczeń)