Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście udzielanych zamówień publicznych

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-01-26
Czas trwania 1 gdzień (8h)
Cena 599.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  Grupa docelowa

Pracownicy sektora publicznego

Cele i korzyści

 • Praktyczne podejście do tematyki szkolenia
 • Poznanie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Przedstawienie wiedzy z zakresu naruszeń ustawy – prawo zamówień publicznych w kontekście odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Zaktualizowanie wiedzy na temat zmian prawa zamówień publicznych

  

 1.  Zasady udzielania zamówień publicznych
 • uczciwa konkurencja oraz równe traktowanie wykonawców
 • jawność
 • pisemność
 1. Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu
 • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania
 • podmioty zbiorowe jako uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • podwykonawcy
 1. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie stosowania ustawy – prawo zamówień publicznych
 • udzielenie zamówienia publicznego
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • konstrukcja umowy o zamówienie publiczne
 • umowy na roboty budowlane
 • umowy o dostawy i usługi
 • umowy ramowe
 • odstąpienie od umowy
 • niewyłączenie się ( osoba po stronie zamawiającego) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby
 • zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych
 1. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar
 1. Omówienie zmian prawa zamówień publicznych uchwalonych przez sejm 29 sierpnia 2014r.
 • odformalizowanie postępowania na usługi nieproirytetowe w wartości poniżej progów unijnych
 • wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionynych naruszeń obowiązków zawodowych
 • zmiany w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich
 • wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamóienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • zmiany w zakresie zatrzymania wadium
 • modyfikacąco niskiej ceny