Zamówienia publiczne dla początkujących

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-01-29
Czas trwania 2 dni (16h)
Cena 0.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w obszarze zamówień publicznych oraz dla tych osób, które chcą ugruntować swoją wiedzę

Cele i korzyści

 • Omówienie specyfiki rynku zamówień publicznych oraz podstaw prawnych systemu zamówień publicznych
 • Umiejętność planowania i ewidencjonowania zamówień publicznych
 • Poznanie szans i zagrożeń wynikających z udziału w rynku zamówień publicznych

  

 1. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy
 • definicja zamówienia publicznego
 • progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień
 1. Zasady udzielania zamówień
 • uczciwa konkurencja oraz równe traktowanie wykonawców
 • jawność
 • pisemność
 1. Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu
 • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania
 • podmioty zbiorowe jako uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • podwykonawcy
 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
 • opis przedmiotu zamówienia
 • określenie wartości szacunkowej zamówienia a dzielenie zamówienia
 • wybór trybu postępowania
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie oferty
 • kryteria oceny ofert
 • termin złożenia oferty
 • termin związania ofertą
 • otwarcie ofert
 1. Umowy o zamówienia publiczne
 • konstrukcja umowy o zamówienie publiczne
 • umowy na roboty budowlane
 • umowy o dostawy i usługi
 • umowy w sprawie zamówień publicznych a kodeks cywilny
 1. Środki ochrony prawnej
 • przesłanki odrzucenia odwołania
 • cofnięcie odwołania i jego skutki
 • odpowiedź na odwołanie
 • skarga do Sądu
 • okoliczności wniesienia skargi
 • formalne skargi