Zarządzanie ludźmi i zespołem

Miejsce Cała Polska
Data Rozpoczęcia Trwa Rekrutacja
Cena 99.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Cena przy dofinansowaniu :760zł 99zł

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem. Pokazuje, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Omówione zostaną metody skutecznej motywacji i oceny pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak maksymalnie wykorzystywać czas, by zwiększyć efektywność swoją i pracowników.

 

Korzyści dla uczestników

 

 • potwierdzenie lub zaprzeczenie obecnie posiadanym umiejętnosciom kierowniczym,
 • poznanie własnych deficytów wiedzy oraz umiejętności,
 • diagnoza słabych i mocnych stron oraz stojących przed nami szans i zagrożeń,
 • umiejętność jasnego definiowania celów oraz rozumienia konieczności ich jasnego komunikowania,
 • uzmysłowienie roli komunikacji interpersonalnej jako narzędzia w budowaniu relacji.

 

Program szkolenia

 

 1. Kreacja celów:
  • cele osobiste,
  • cele firmowe,
  • moduł poświęcony uświadomieniu sobie, jakie cele (osobiste i zawodowe) stoją przed nami w przyszłości. Uczestnicy zgodnie z zasadą, NLP, precyzują cele tak, aby na drodze własnego rozwoju osobistego kierować się do celu, a w chwilach słabości pamiętać, co jest celem nadrzędnym oraz, że popełniane błędy są niejednokrotnie częścią procesu, który prowadzi do wyznaczonych celów.
 2. Skuteczna komunikacja jako narzędzie kierowania:
  • narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
  • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
  • umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,
  • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,
  • jedną z podstawowych kompetencji każdego człowieka, a w szczególności niezbędną skutecznemu managerowi, jest umiejętność komunikowania się z ludźmi. Model A. Machrabiana pozwoli na określenie kanałów komunikacji, którymi przekazujemy informacje. Wskażemy też, jakie podstawowe błędy popełniamy w kontaktach interpersonalnych.
 3. Psychologiczne aspekty w komunikacji:
  • elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji,
  • czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu - budowanie relacji,
  • ćwiczenia praktyczne,
  • jako doświadczeni managerowie wiemy, jak często uzyskiwanie przychylności innych dla realizacji naszych wizji, zamierzeń, planów lub nawet prostych poleceń nie jest umiejętnością prostą. W tym module przekażemy Państwu, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę o psychologii zachowań człowieka w celu optymalnego zarządzania jego motywacją, do realizacji wspólnych celów.
 4. Motywowanie pracowników:
  • rodzaje motywacji,
  • model Maslowa,
  • model Herzberga,
  • rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników,
  • ćwiczenia praktyczne - rozmowa z pracownikiem,
  • motywacja - czyli nic innego jak kontynuacja tematu manipulacji i oddziaływań psychologicznych. Ta część zajęć to wprowadzenie teorii motywacji oraz analiza, diagnoza i decyzja dotycząca wyboru jednej ze strategii motywacji personelu. Moduł ten będzie miał swoje podsumowanie w drugim dniu szkolenia, przy realizacji case'u.
 5. Metody budowania autorytetu:
  • podstawowe czynniki budujące autorytet,
  • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości,
  • co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
  • wskażemy na konkretne kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.
 6. Rola i zadania kierownika:
  • diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,
  • podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem,
  • czym powinna zajmować się osoba zarządzająca ludźmi a czym w praktyce się zajmuje? Dokonamy refleksji na ten temat, aby zrozumieć istotę kompetencji kierowniczej, która na drodze rozwoju opierać się powinna na diagnozie osobistego potencjału w kierowaniu. Wykorzystamy do tego specjalnie przygotowane testy.
 7. Style zarządzania:
  • test - mój styl zarządzania,
  • diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,
  • SWOT "osobisty",
  • zrealizowany test na diagnozę potencjału dostarczy nam również informacji dotyczących dominującego stylu zarządzania, jaki uprawiamy w codziennej pracy. Dokonamy analizy czy w wybranych przypadkach wskazany z testu styl ma szansę powodzenia. Zamknięciem tematu diagnozy osobistego potencjału będzie realizacja SWOT'a osobistego, który dostarczy uczestnikom wiele cennych wskazówek i obszarów do własnych przemyśleń.
 8. Analiza poziomu rozwoju pracownika:
  • macierz kompetencji - wytyczanie kierunków rozwoju,
  • klasyfikacja stylu zarządzania na etapach rozwoju pracownika,
  • skuteczny dowódca to taki, który wybierając się na wojnę, zna perfekcyjnie siłę i potencjał swojego "wojska". W naszej codziennej pracy wykorzystanie narzędzia, jakim jest macierz kompetencji pozwoli na dokonanie "przeglądu wojsk" w celu wytyczenia kierunku dalszego ich rozwoju.
 9. Organizacja pracy - zarządzanie sobą i pracownikami w czasie:
  • perspektywa planowania - ustalenie i weryfikacja celów działania,
  • metody ustalania i realizacji priorytetów,
  • analiza zakresu obowiązków,
  • określenie krytycznej ścieżki zakresu obowiązków (reguła PARETO),
  • analiza ABC, zasada Eisenhower'a,
  • ćwiczenia praktyczne,
  • wciąż aktualna zasada PARETO, mówiąca że 20 % działań przynosi 80 % efektów. Motywuje to nas do ciągłego doskonalenia umiejętności wykorzystanie jednego z najcenniejszych zasobów które nam dano - mianowicie czasu. Moduł ten poświęcony będzie jednemu z bardzo istotnych obszarów zarządzania, jakim jest alokacja czasu pracowników w określone zadania. Przekażemy Państwu informację o technikach pozwalających na efektywne organizowanie i priorytetyzowanie zadań.