Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Miejsce Cała Polska
Koordynator Dział KFS
Email
Telefon 537 003 456
Data Rozpoczęcia Trwa Rekrutacja
Czas trwania zależny od zapotrzebowania
Cena 0.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Nawet 11 tysięcy złotych dofinansowania na szkolenia w ramach środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego:

100% dofinansowania – urzędy i przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników

80% dofinansowania – urzędy i przedsiębiorstwa zatrudniające do 249 pracowników

Oferujemy bezpłatną pomoc w organizacji formalności i doborze szkolenia

Kategorie proponowanych szkoleń w ramach środków KFS:

Szkolenia kadrowo – płacowe:

 • nowelizacja ustawy – prawo pracy
 • czas pracy kierowców 
 • program Płatnik
 • program Symfonia Kadry i Płace
 • PUAP
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalista ds. kadr
 • specjalista ds. wynagrodzeń

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

 • zamówienia publiczne dla wykonawców
 • prawo zamówień publicznych w praktyce
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych
 • audyt zamówień publiczych

Szkolenia z zakresu funduszy europejskich:

 • innowacyjność w nowym okresie programowania 2014 - 2020
 • projekty dla samorządów w ramach EFS - POWER i Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
 • kwalifikowalność kosztów i rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020
 • pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020
 • studnium wykonalności
 • pozyskiwanie funduszy europejskich

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami:

 • zarządzanie projektem budowlanym w praktyce
 • zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym
 • zarządzanie projektami wg standardu project management institute
 • warsztaty skutecznego zarządzania projektami
 • komunikacja i praca zespołowa w projekcie
 • zarządzanie jakością w projektach 
 • zarządzanie ryzykiem i budżetowanie projektu

Szkolenia z zakresu badań i analiz:

 • excel w marketingu i sprzedaży
 • zarządzanie wiedzą i informacją
 • prowadzenie badań i analiz rynkowych
 • analiza statystyczna w badaniach rynku
 • analiza danych dla ekonomistów i finansistów
 • równania strukturalne, analiza ścieżek
 • prognozowanie gospodarcze w Excelu
 • analiza statystyczna w Excelu
 • przetwarzanie danych w programie Excel
 • analiza finasowa i ekonomiczna

Szkolenia komputerowe:

 • pakiet Microsoft Office
 • administrator systemu Linux/Unix
 • szkolenia www
 • projektowanie i wizualizacja graficzna
 • projektowanie CAD

Szkolenia księgowe, szklenia podatkowe

 • Kategorie prewspółczynników w podatku Vat w gminie w 2016 roku
 • konsolidacja sprawozdań finansowych
 • zaawansowane instrumenty finansowe
 • kurs - specjalista ds. podatków
 • podatek odroczony
 • środki trwałe i ewidencja środków trwałych
 • zmiany w ustawie o rachunkowości w 2016 roku
 • aktywa rzeczowe i niematerialne
 • VAT, CIT i PIT w 2016 roku

Szkolenia prawne:

 • nowelizacje ustaw (np. prawo budowlane, ustawa o ewidencji ludności, podatki)
 • sporządzanie umów dzierżawy w gminach
 • ewidencja ludności i dowody osobiste – zmiany i praktyczne problemy w związku z ustawą o ewidencji ludności i ustawą o dowodach osobistych
 • prawo budowlane
 • odpowiedzialność karna i cywilna
 • windykacja należności
 • własność intelektualna
 • prawo autorskie

Dodatkowe szkolenia skierowane do Instytucji budżetowych:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • dostęp do informacji publicznej
 • ochrona danych osobowych
 • platforma PUE
 • nowelizacje prawne (ochrona środowiska, 500+, ustawa o pomocy publicznej, świadczenia rodzinne, gospodarka odpadami komunalnymi)
 • problematyka podziałów nieruchomości w praktyce gmin
 • składanie oświadczeń majątkowych w samorządzie terytorialnym
 • zmiany zasad naliczania odsetek od 1 stycznia 2016 roku
 • polityka rachunkowości i instrukcje wewnętrzne w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
 • ewidencja i rozliczanie środków pomocowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego
 • Zasady budżetowania, planowania i angażowania w PINB, a w szczególności podstawy prawne dotyczące planowania i zmian w sferze wynagrodzeń