Zamówienia publiczne dla wykonawców

Miejsce Białystok
Koordynator Monika Perkowska
Email
Telefon 791 263 456
Data Rozpoczęcia 2016-02-15
Data Zakończenia 2016-02-16
Czas trwania 2 dni (16h)
Cena 1099.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

OPIS

Każdy wykonawca chciałby wiedzieć jak przygotować ofertę aby stała się bezkonkurencyjna wśród innych ofert a konkurenci zastanawiali się „Jak oni to zrobili?”

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

W jaki sposób przygotować ofertę przetargową, która zostanie rozpatrzona pozytywnie?

Jak odczytać i interpretować treść SIWZ?

Jak przygotować kompletną ofertę?

Jak wykorzystać przysługujące nam środki ochrony prawnej?

METODOLOGIA

 • Krótka część wprowadzająca – teoria mająca na celu zaktualizowanie, przypomnienie zasad oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zamówień publicznych;
 • Część praktyczna będąca kluczowym elementem szkolenia, mająca na celu sporządzenie skutecznej oferty przetargowej. 
 • Szkolenie prowadzone przez praktyka w zakresie zamówień publicznych, oparte na bogatym doświadczeniu praktycznym.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Posiądą tajniki wiedzy niezbędne do przygotowania ofert przetargowych;
 • Otrzymają informację, jak skutecznie ubiegać się o zamówienia publiczne;
 • Otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące zamówień publicznych;

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Lokalizacja:
 • Siedziba PM Group Laax ul. Legionowa 28, lok.101, 15-281 Białystok
 • Czas trwania: 2 dni (16h), 09:00 – 17:00
 • Cena szkolenia:1099zł + VAT

ELEMENTY WLICZONE W CENĘ

 • Szkolenie w profesjonalnych warunkach;
 • Sprzęt komputerowy;
 • Szkolenie przeprowadzone przez trenera – specjalistę w dziedzinie zamówień publicznych;
 • Wyposażenie Sali szkoleniowej;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Kawa, herbata;
 • Lunch.

Ostateczny koszt szkolenia zależny jest od liczby zgłoszonych uczestników, oferujemy korzystny system rabatowy.

  PROGRAM SZKOLENIA

I. Wstęp do prawa zamówień publicznych 

1. Podstawowe zagadnienia zamówień publicznych.

2. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych.

 • zasady wynikające z prawa zamówień publicznych;
 • zamówienia publiczne w świetle finansów publicznych.

3. Podmiotowy i przedmiotowy stosowania prawa zamówień publicznych:

 • kto jest zobowiązany do stosowania procedur udzielania zamówień pu-blicznych;
 • kto może uczestniczyć w zamówieniu publicznym jako wykonawca;
 • kiedy istnieje obowiązek stosowania ustawy;
 • przedmiotowe wyłączenia stosowania ustawy.

II. Część praktyczna

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dowodzenie ich spełnienia - do-kumenty, jakie zamawiający może żądać od zamawiającego.

3. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.

4. Gdy mamy wątpliwości – procedura wyjaśniania treści SIWZ:

 • kiedy możemy wnieść zapytanie do zamawiającego;
 • obowiązki zamawiającego;
 • terminy na udzielenie odpowiedzi;
 • skutki niewłaściwego postępowania zamawiającego.

5. Udział podmiotów „trzecich” w postępowaniu:

 • wykorzystanie wspólnego potencjału dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu a wspólna realizacja zamówienia publicznego,
 • formy wspólnego uczestnictwa podmiotów w zamówieniu, 
 • podwykonawstwo – zasady wspólnej realizacji zamówienia.

6. Jak przygotować kompletną ofertę:

 • termin i miejsce składania ofert;
 • forma oferty;
 • tożsamość ogłoszenia z ofertą;
 • pozacenowe kryteria oceny ofert – jak wyprzedzić konkurencję;
 • skutki wadliwej/niekompletnej oferty. 

7. Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • wyjaśnianie i uzupełnianie złożonej oferty;
 • badanie rażąco niskiej ceny – obowiązki wykonawcy w zakresie wyjaśnienia ceny;
 • kiedy wykonawca zostanie wykluczony;
 • przesłanki odrzucenia oferty.

8. Wadium:

 • kiedy musimy wnieść wadium;
 • w jakiej wysokości wnoszone jest wadium;
 • dopuszczalne formy wadium;
 • kiedy wadium może zostać zatrzymane przez zamawiającego.

9. Umowy w zamówieniach publicznych:

 • zakres umowy;
 • dopuszczalność zmiany w umowie – zmiana istotna i nieistotna;
 • skutki wadliwości umowy;
 • umowa w zamówieniach poniżej 30 tys. €.

10. Jak wykorzystać przysługujące nam środki ochrony prawnej:

 • ochrona prawna w przypadku zamówień publicznych;
 • zamówienia poniżej 30 tys. €.