D@ta Explorer - badania, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS

Miejsce Warszawa
Koordynator Karolina Winsław
Email
Data Rozpoczęcia 2017-02-23
Czas trwania 1 dzień ( 8 godzin )
Cena 800.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Podejmowanie trafnych decyzji w codziennej pracy jest uzależnione od wiarygodnych informacji i umiejętności właściwego zarządzania zdobytą wiedzą. Informacja jest bezcennym kapitałem. Skuteczność w zdobywaniu odpowiednich danych o kliencie, konkurencji, zasobach i możliwościach, stanowi istotny czynnik sukcesu. Aby pozyskać informacje, niezbędne jest prowadzenie analiz rynkowych i badań marketingowych.

Zlecenie badań rynku jest zabiegiem kosztownym, dlatego większość znaczących firm dysponuje własnym działem badawczym i wykwalifikowanymi w tym kierunku pracownikami.

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z oprogramowaniem PASW Statistics, w zakresie pozwalającym na efektywny start. 

GRUPA DOCELOWA

 • Osoby chcące podjąć pracę na stanowisku analityka;
 • Osoby zatrudnione na stanowisku związanym z prowadzeniem analizy danych, badaniami rynkowymi i marketingowymi, przygotowaniem raportów i prezentacją wyników badań, które chcą podnieść kwalifikacje;
 • Osoby planujące rozpocząć pracę związaną w analizą danych.

SYLWETKA UCZESTNIKA

Szkolenie jest skierowane zarówno do osób początkujących, jak również posiadających podstawowe doświadczenie i umiejętności w pracy z oprogramowaniem do analizy danych statystycznych.

METODOLOGIA

 • Połączenie elementów wiedzy teoretycznej i praktyki związanej z pracą na oprogramowaniu do prowadzenia badań i analiz;
 • Przykłady pracy analityka na oprogramowaniu PASW Statistics: od wprowadzenia danych i ich przygotowania, poprzez transformacje nieodzowne przy przygotowaniu danych do analizy, kończąc na podstawowych metodach analizy i raportowania.

ZAGADNIENIA DO ZREALIZOWANIA
 1. Podstawy zarządzania wiedzą i informacją przy pomocy programu SPSS
 • Zapoznanie uczestników z oprogramowaniem IBM SPSS Statistics w zakresie pozwalającym na efektywny start. 

CELE:

 • Tworzenie i opis zbiorów danych;
 • Pobieranie danych w różnych formatach;
 • Łączenie danych o różnych formatach;
 • Przygotowanie danych do analizy;
 • Podstawowe techniki analizy danych.
 1. Podstawy analizy statystycznej w oparciu o SPSS

CELE:

 • Umiejętność radzenia sobie z podstawowymi analizami statystycznymi spotykanymi w praktyce;
 • Pozyskiwanie informacji we właściwy sposób;
 • Znajomość podstawowych miar statystycznych i ich cech;
 1. Analiza danych SPSS;
 • Analiza regresji;
 • Regresja logistyczna;
 • Analiza dyskryminacyjna.

CELE:

 • Przybliżenie uczestnikom technik wielowymiarowych, które rozszerzają możliwość predykcji i wychodzą poza prosty opis statystyczny;
 • Poznanie technik analizy danych, które mogą być wykorzystane do budowania modeli predykcyjnych i klasyfikacji do z góry założonych grup;
 • Poznanie technik służących do uprzednio zdefiniowanych segmentów;
 • Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego zastosowania technik;
 • Zrozumienie założeń analizy regresji;
 • Umiejętność radzenia sobie z problemami w danych;
 • Umiejętność właściwej interpretacji wyników;
 • Korzystanie z technik wielowymiarowych;
 • Ocena skuteczności zaprezentowanych technik.
 1. Analizy rynkowe i marketingowe

CELE:

 • Właściwa segmentacja;
 • Zrozumienie czynników różnicujących klientów należących segmentów;
 • Poznanie profilu "typowego" klienta w obrębie danego systemu, by skoncentrować się na nim najbardziej właściwe działania marketingowe;
 • Umiejętność wykorzystania technik analitycznych w analizach rynkowych i marketingowych;
 • Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych;
 • Zapoznanie z analizą skupień;
 1. Analizy rynkowe i marketingowe

CELE:

 • Umiejętność precyzyjnego wyboru klientów do kampanii marketingu bezpośredniego za pomocą kryteriów analitycznych;
 • Praktyczne wprowadzenie do technik wielowymiarowych (analizy korespondencji, biplotu i skalowani optymalnego w postaci nieliniowej analizy głównych składowych i analizy homogeniczności).