Zamówienia publiczne dla początkujących

Miejsce Warszawa
Koordynator Monika Perkowska
Email
Telefon 791 263 456
Data Rozpoczęcia 2016-02-15
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 599.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w obszarze zamówień publicznych oraz dla tych osób, które chcą ugruntować swoją wiedzę

Cele i korzyści

 • Omówienie specyfiki rynku zamówień publicznych oraz podstaw prawnych systemu zamówień publicznych
 • Umiejętność planowania i ewidencjonowania zamówień publicznych
 • Poznanie szans i zagrożeń wynikających z udziału w rynku zamówień publicznych

 1.  Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy
 • definicja zamówienia publicznego
 • progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień
 1. Zasady udzielania zamówień
 • uczciwa konkurencja oraz równe traktowanie wykonawców
 • jawność
 • pisemność
 1. Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu
 • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania
 • podmioty zbiorowe jako uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • podwykonawcy
 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
 • opis przedmiotu zamówienia
 • określenie wartości szacunkowej zamówienia a dzielenie zamówienia
 • wybór trybu postępowania
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie oferty
 • kryteria oceny ofert
 • termin złożenia oferty
 • termin związania ofertą
 • otwarcie ofert
 1. Umowy o zamówienia publiczne
 • konstrukcja umowy o zamówienie publiczne
 • umowy na roboty budowlane
 • umowy o dostawy i usługi
 • umowy w sprawie zamówień publicznych a kodeks cywilny
 1. Środki ochrony prawnej
 • przesłanki odrzucenia odwołania
 • cofnięcie odwołania i jego skutki
 • odpowiedź na odwołanie
 • skarga do Sądu
 • okoliczności wniesienia skargi
 • formalne skargi

Mariusz Filipek

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego procesu inwestycyjnego, prawa medycznego oraz prawa procesowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Lublinie. W latach 2009 - 2011 był konsultantem do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 roku jest asystentem w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k. W roku 2013r. otworzył przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Mari Curie Skłodowskiej w Lublinie temat pracy „ Postępowanie odwoławcze w zamówieniach publicznych”.

W ramach swojej praktyki przeprowadził szereg wykładów i szkoleń. Autor licznych  publikacji o tematyce związanej z prawem zamówień publicznych, finansów publicznych i prawem zobowiązań. Współpracuje min. z pismem samorządu terytorialnego „ WSPÓLNOTA”,  „ Forum Samorządowe”,  „ERGO prawo ekonomia”, „Rzeczpospolita”