Wiedza na śniadanie - Akademia Zamówień Publicznych

Miejsce Białystok
Koordynator Monika Perkowska
Email
Telefon 791 263 456
Data Rozpoczęcia Trwa Rekrutacja
Czas trwania 32 h
Cena 1630.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Zamówienia publiczne są znaczącym elementem gospodarki Polski. Wszechobecne przetargi i związane z tym procedury, łącznie z SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), budzą liczne wątpliwości wśród odbiorców. 

Cykl spotkań ma za zadanie wyuczenie umiejętnego i inteligentnego podejścia do zamówień publicznych celem efektywnego wykorzystania środków publicznych, oraz uświadomienie uczestnikom, że zamówienia publiczne nie są wyłącznie instrumentem prawnym, lecz również  instrumentem ekonomicznym, kształtującym pozycje wykonawcy oraz zamawiającego zarówno pod względem prawnym, jak i gospodarczym.

METODOLOGIA

Wiedza merytoryczna stanowi podstawę pracy w zamówieniach publicznych. Na szkoleniu będzie traktowane jako baza do praktycznych rozwiązań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zamówienia publicznego.

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną – aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

GRUPA DOCELOWA

 • Pracownicy firm uczestniczących w wystawianiu przetargów oraz startowania w przetargach;
 • Pracownicy wydziałów zamówień publicznych w administracji rządowej oraz w jednostkach samorządu terytorialnego; 
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w służbie zdrowia, służbach mundurowych, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
 • Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego;
 • Przedstawiciele administracji rządowej;
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych

SYLWETKA UCZESTNIKA

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, do osób którzy potrzebują podwyższenia kwalifikacji czy zdobycie całkiem nowych. 

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY:

 • Otrzymają umiejętności pozwalające na pracę na stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych. 
 • Zapoznają się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych.
 • Szczegółowo zapoznają się z zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne.
 • Nabędą umiejętność realizacji postępowań o udzielenie zamówienia .
 • Zdobędą nowe kwalifikacje, bardzo cenione przez pracodawców.
 • Zapoznają się z rodzajami ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych.
 • Wdrożą się w zasady udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 • Dogłębnie poznają system ochrony praw wykonawców.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Lokalizacja spotkań:

Restauracja Kate & Leopold ul. J. Marjańskiego 3, 15-402 Białystok

Dzień spotkania otwartego i  godziny: piątek 8:00 – 10:00

Ilość spotkań w ramach cyklu: 16

Czas trwania cyklu: 32h

Cena akademii: 1630zł + VAT

Ostateczny koszt szkolenia zależny jest od liczby zgłoszonych uczestników, oferujemy korzystny system rabatowy.

Spotkanie 1 – 3

 • Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy – definicja zamówienia publiczne-go, progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień.
 • Zasady udzielania zamówień – uczciwa konkurencja oraz równe traktowanie wykonawców, jawność i pisemność.
 • Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu, warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie, wykluczenie wykonawcy z postępowania, podmioty zbiorowe jako uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Spotkanie 4
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia – określenie wartości szacunkowej zamówienia i dokonanie odpowiedniego wyboru trybu postępowania, SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 
Spotkanie 5 - 7
 • Wybór najkorzystniejszej oferty, kryteria oceny ofert, termin składania ofert
 • Umowy o zamówienia publiczne – konstrukcja umowy o zamówienie publiczne, umowy na roboty budowlane.
 • Umowy w sprawie zamówień publicznych a kodeks cywilny.
 
Spotkanie 8 - 10
 • Środki ochrony prawnej, przesłanki odrzucenia odwołania, cofnięcie odwołania i jego skutki.
 • Pozycja zamawiającego w zamówieniach publicznych.
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie stosowania ustawy - prawo zamówień publicznych.
 
Spotkanie 11-12
Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Spotkanie 13
Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stosowane kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar.
 
Spotkanie 14-15
Omówienie zmian prawa zamówień publicznych uchwalonych przez sejm 29 sierpnia 2014 roku – wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia wyko-nawcy dotyczącej zawinionych naruszeń obowiązków zawodowych.
 
Spotkanie 16
 • Wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrud-nienia na podstawie umowy o pracę.
 • Podsumowanie cyklu spotkań.
 • Krótki test sprawdzający wiedzę.

MARIUSZ FILIPEK

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego, prawa medycznego oraz prawa procesowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Lublinie. W latach 2009 - 2011 był konsultantem do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 roku jest asystentem w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k. W roku 2013r. otworzył przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Mari Curie Skłodowskiej w Lublinie temat pracy „Postępowanie odwoławcze w zamówieniach publicznych”.

W ramach swojej praktyki przeprowadził szereg wykładów i szkoleń. Autor licznych  publikacji o tematyce związanej z prawem zamówień publicznych, finansów publicznych i prawem zobowiązań. 

Współpracuje min. z pismem samorządu terytorialnego „ WSPÓLNOTA”,  „Forum Samorządowe”,  „ERGO prawo ekonomia”, „Rzeczpospolita”.