Zakończenie projektu kompleksowej realizacji 30 jednodniowych szkoleń specjalistycznych organizowanych dla MJWPU.

12.12.2016 r. w Warszawie odbyło się ostatnie szkolenie organizowane na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zakończyło ono realizację projektu polegającego na kompleksowej realizacji 30 jednodniowych szkoleń specjalistycznych w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Szkolenia specjalistyczne obejmowały 5 tematów:

  • Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych
  • Biznes plan
  • Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi oraz zasada konkurencyjności-obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014-2020. Najczęściej popełniane błędy
  • Pomoc publiczna i pomoc de minimis-obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014-2020
  • Ewidencja księgowa w kontekście rozliczania projektów w ramach RPO WM 2014-2020

Szkolenia realizowane były w listopadzie i grudniu 2016 r. 10 z nich odbyło się w Warszawie oraz po 4 w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU-Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach, Płocku i Radomiu.

Uczestnikami szkoleń byli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci RPO WM 2014-2020. Mieli gwarantowany bezpłatny udział, materiały szkoleniowe oraz catering.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział 883 osoby.