Wybrane projekty

Nowoczesny pracownik biurowy

Szkolenia z zakresu Programów Operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności, z ukierunkowaniem na Rozwój Polski Wschodniej i Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Szkolenia z funduszy europejskich i obsługi Klienta dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia „Budowanie i zarządzanie projektami EFS – obsługa finansowa projektu

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia „Budowanie i zarządzanie projektami EFS – zamówienia publiczne na dostawy i usługi realizowane z EFS

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej

Pracownik biurowy – program szkoleń dla firm

Inwestycja w kreatywność – wsparcie sektora usług kreatywnych

Kwalifikacje IT dla pracowników 50+

przygotowanie i przeprowadzenie serii szkoleń z zakresu zarządzania projektami w oparciu o metodykę PMI ® – PMBoK ®

przeprowadzenie szkoleń dla rzeczników konsumentów w zakresie zmian w podejściu do konsumenckiego acquis oraz ich konsekwencji dla instytucji zajmujących się ochroną interesów konsumenta…

Usługa szkoleniowo – doradcza w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników PKP PLK SA zatrudnionych w Centrum Realizacji Inwestycji, Centrali Spółki oraz Centrum Kolei Dużych Prędkości z zakresu obsługi narzędzia informatycznego MS Project

Wsparcie Zamawiającego przy odbiorze produktów i rezultatów projektu głównego pn. „Polskie klastry i polityka klastrowa” realizowanego przez wykonawcę głównego projektu

Zorganizowanie i przeprowadzenie 13 szkoleń z rozliczania projektów miękkich i inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Budujemy kompetencje sprzedażowe małych firm

Kontrola sporządzania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

D@ta Explorer – cykl szkoleń z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS

Podlaska Szkoła Trenerów

D@ta Explorer II – szkolenia z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS

Środowisko w biznesie – szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem

Profesjonalna rachunkowość w przedsiębiorstwie – szkolenia dla podlaskich służb księgowych

Szkolenia dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej

Usługi szkoleniowe w zakresie zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności (FS) w ramach projektu „Pomoc Techniczna dla sektora środowiska”…

Wschód projektów – cykl szkoleń z Zarządzania Projektami wg PMI wraz z przygotowaniem do egzaminu certyfikującego

Po pierwsze sprzedaż – program szkoleń podnoszących kompetencje sprzedażowe małych firm

D@ta Explorer – cykl szkoleń z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS

Inwestycja w kadry podlaskiej gospodarki

Po pierwsze sprzedaż – budujemy kompetencje sprzedażowe mikro i małych firm województwa warmińsko – mazurskiego

Szkolenia z zakresu nowoczesnego zarządzania

Profesjonalizm w księgowości szansą na rozwój Twojej firmy

Po pierwsze sprzedaż – program budowania i kompetencji sprzedażowych małych i średnich firm woj. lubelskiego

Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektyronicznej

Akademia Kompetencji. Inwestycja w kadry wielkopolskiej gospodarki

Spotkania informacyjne na temat nowej strategii KSU

Weryfikacja kompetencji i selekcja kandydatów do świadczenia usług w ramach Punktów Konsultacyjnych

BHP w budownictwie

Turystyka wspólna sprawa

Clustry – program szkoleń promujący clustering

Wsparcie rozwoju polskiego eksportu

Zwiększenie konkurencyjności firm branży elektronicznej

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi klienta, różnic międzykulturowych i atrakcji regionu pod kątem organizacji imprez masowych w ramach projektu „Akademia Euro”

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej dla wolontariuszy biorących udział w projekcie „Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 TM” w Warszawie

Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw

Przeprowadzenie szkoleń dotyczących strategicznego zarządzania rozwojem kraju dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu zagadnień dotyczących umów w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Zorganizowanie i przeprowadzenie 30 szkoleń specjalistycznych

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla konsultantów Sieci PIFE

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie praktycznych szkoleń wraz z usługą hotelarsko – gastronomiczną z następującego tematu „Komunikacja, argumentacja i perswazja”

zakup szkoleń „Komunikacja interpersonalna w pracy lekarza orzekającego”

Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych kursów szkoleniowych dla Polskiej Słuzby Celnej w ramach projektu Transition Facility „Dalsze wzmocnienie Polskiej Służby Celnej”

Inwestycja w kadry 3

Zakup usług edukacyjnych w zakresie: przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztatów, wykładów i konsultacji grupowych w procesie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w 28 szkołach/przedszkolach w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2012/2013…

Sprzedaż przede wszystkim – szkolenia z kompetencji sprzedażowych dla mikro i małych firm

Przeprowadzenie szkolenia pn. „Planowanie i zarządzanie strategiczne”

Przygotowanie szkoleń w 5 blokach tematycznych z zakresu: zarządzanie zespołem; obsługa klienta i budowanie relacji z pasażerem; topografia B-stoku; metodyka prowadzenia szkoleń; obsługa klienta i budowanie relacji z klientem…

Przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Zamawiającego – Ośrodek Rozwoju Edukacji…

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń (…) w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”, realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej…

Usługa szkoleniowo – doradcza w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych

Planowanie strategiczne w MMŚP

Organizacja szkoleń pt. „Ocenianie i motywowanie pracowników”

Szkolenia z instalowania systemów energooszczędnych

Instrument Szybkiego Reagowania

Kompleksowa organizacja szkoleń na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadry Zamawiającego zaangażowanej w realizację projektów – e-Podatki, e-Deklaracje 2, e-Rejestracja – współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pt. „Projektant stron www”

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Akademia fotowoltaiki

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ocen oddziaływania na środowisko

Przeprowadzenie szkoleń dla 1 000 osób, w tym w szczególności nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników placówek medycznych, mających podpisany kontrakt z NFZ w ramach projektu systemowego „Akademia NFZ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Realizacja projektu systemowego pn. „Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) poddziałanie 6.2.1

Przeprowadzenie szkolenia pt. Letnia Akademia Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji

Usługa polegająca na przeprowadzeniu 42 szkoleń specjalistycznych w regionach na terenie powiatów Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Usługa polegająca na przeprowadzeniu 42 szkoleń specjalistycznych w regionach na terenie powiatów Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Usługa polegająca na przeprowadzeniu 42 szkoleń specjalistycznych w regionach na terenie powiatów Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

w ramach projektu systemowego POIG 05.02.00-00-004/10 pt. „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

realizacja 16 jednodniowych seminariów dotyczących efektów realizacji PROW 2007-2013 w zakresie rolnictwa ekologicznego, w tym prezentacji projektów zrealizowanych w ramach poszczególnych działań, oraz mających na celu informowanie w PROW 2014-2020, w tym

„Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji

w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej :Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu

Warsztaty z zakresu planowania, organizowania i koordynowania spotkań, szkoleń, konferencji na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

realizacja 4 spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami województwa warmińsko-mazurskiego, organizowanych w ramach projektu, współfinansowanego ze środków europejskich, Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów

realizacja zamówienia w ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego radzenia w regionach” w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS 92007-2013), który współfinansowany jest przez Komisję Europej

usługa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu nr SPF/1.2/PL-LT/04 pn. „Creating The Cross -border investors and Exporters

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ministerstwo Sprawiedliwości „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”

Organizacja spotkań na terenie kraju w ramach projektów systemowych POKL i POIG

Cykl konferencji na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności”

Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3?