Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3?

Logo_mddp

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3?” realizowanego przez PM GROUP LAAX w ramach projektu na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Jaki jest główny cel projektu ?

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na terenie których mieszka mniej niż 5000 mieszkańców z województw łódzkiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego poprzez przeprowadzenie szkoleń dostarczających wiedzy umożliwiającej tworzenie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 od 01.09.2018r. do 30.04.2020 r.

 

Czego dowiesz się na naszym bezpłatnym szkoleniu ?

 • Otrzymasz szereg informacji dot. zakładania i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (dalej instytucje opieki),
 • wyjaśnienie podstaw prawnych ,procedur ,obowiązujących przepisów w zakresie warunków ,jakie powinny spełniać lokale ,zasad organizacji placówki,
 • określenie kosztów bieżących niezbędnych wydatków związanych z prowadzeniem. instytucji opieki,
 • poznanie wymagań lokalowych dot. instytucji opieki, 
 • wzory i schematy biznesplanów placówek,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów do założenia instytucji opieki,
 • wiedza nt. finansowych aspektów funkcjonowania instytucji, w tym poznanie źródeł dodatkowego finansowania,
 • poznanie praktycznych aspektów zakładania i funkcjonowania form opieki określonych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 i aktami wykonawczymi, a także z przepisami prawa z innych dziedzin powiązanych z tą tematyką (prawo budowlane, przepisy sanitarne i ppoż, przepisy o żywieniu w takich placówkach),
 • poznanie zasad zakład. instytucji opieki przez osoby prywatne ,przy uczelniach ,przy firmach i instytucjach ,na osiedlach,
 • oferta szkoleń dopasowana do dynamiki przepisów prawa i ogłaszanych konkursów o dofinansowania instytucji opieki,
 • szkolenie praktyczne w istniejącej instytucji opieki,
 • inf. jak założyć grupę żłobkową przy przedszkolu,
 • wsparcie w czasie tworzenia instytucji opieki(jak wynika z doświadczeń. ok.40% osób po szkoleniu kontaktuje się z trenerami i szuka pomocy w rozwiązywaniu ,pojawiających się problemów-na etapie realizacji),
 • szkolenia organizowane blisko miejsca zamieszkania.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie ?

Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i poprowadzić żłobek lub klub dziecięcy,
 • przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,
 • osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek,

pochodzące z gmin makroregionu centralnego (są zameldowani/mieszkają/prowadzą działalność w obszarze woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego), na terenie których mieszka mniej niż 5 000 mieszkańców.

W szkoleniach mogą wziąć udział wszystkie osoby dorosłe w wieku 18-65 lat, posiadające pełnię praw publicznych, wykształcenie średnie/wyższe i umiejętność wykorzystania wiedzy nabytej podczas szkolenia w praktyczny sposób na obszarze gminy.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkich chętnych:

 • absolwentów studiów pedagogicznych,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,
 • przedsiębiorców prowadzących placówki oświatowe – przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (chcących rozszerzyć działalność),
 • przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • uczelnie,
 • pracodawców,
 • spółdzielnie socjalne,
 • kobiety na urlopach wykonawczych,

zamieszkujących głównie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie o licznie mieszkańców poniżej 5 000. Nie wykluczamy uczestnictwa również osób z gmin typowo miejskich i dużych miast (np. prowadzących działalność gospodarczą na ternie gmin do 5 000 mieszkańców, a zamieszkujących inną dużą miejscowość).

Co zapewniamy w ramach bezpłatnego szkolenia?

 • 2-dniowe szkolenia na temat tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie NNW,
 • wyżywienie podczas szkoleń (przerwy kawowe oraz obiad),
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Co jest potrzebne by wziąć udział w szkoleniu?

Krok 1.

  Zapisz się na listę uczestników szkolenia. Zapisy pod nr. tel. 734-103-005 lub 533-333-414.

Krok 2.

Wypełnij wymagane dokumenty uczestnictwa , które otrzymasz od nas mailowo Tj.

 • formularza zgłoszeniowego (deklaracja uczestnictwa) z miejscem na wpisanie specjalnych potrzeb szkoleniowych wynikających z niepełnosprawności i/lub sytuacji osobistej,
 • oświadczenie o zamiarze utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego/zatrudnienia dziennego opiekuna,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • oświadczenia uczestnika projektu.

Krok3.

 Odeślij wypełnione dokumenty.

Po otrzymaniu dokumentów skontaktujemy się z Państwem w celu poinformowania o kwalifikacji na szkolenie.

 

Wartość projektu: 1 004 335,87 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 974 205,79 zł

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 734-103-005 lub 533-333-414 oraz w Biurze Projektu pod adresem:

PM GROUP LAAX Sp. z o.o., sp. k.
ul. Legionowa 28 lok. 101,
15-281 Białystok
Tel: 085 674 50 00

e-mail: projekty@szkolenia-polska.pl

 

07 Kwiecień 2017 08:04