Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3?
Szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego.

Informacje Ogólne

Projekt „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat trzech – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego” jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 31.07.2018 r.

Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie, kujawsko – pomorskie, łódzkie

Wartość projektu: 959 880,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 931 083,60 zł

O Projekcie

Projekt „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat trzech do lat 3?– szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego” ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnych za organizację infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt jest skierowany do 728 przedstawicieli gmin (liczących do 5 tys. mieszkańców) odpowiedzialnych za tworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko – pomorskiego.

Uczestnikami projektu mogą zostać:

  • pracownicy urzędów, biur, jednostek pomocniczych, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych lub innych jednostek organizacyjnych gminy;
  • członkowie rad gminnych np. członkowie komisji ds. społecznych;
  • wójtowie i burmistrzowie gmin, ewentualnie ich zastępcy od spraw społecznych.

W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 a w szczególności diagnozy potrzeb funkcjonowania takich instytucji, planów tworzenia i ich rozwoju, zagadnień związanych z ich finansowaniem, współpracą na zasadzie partnerstwa publiczno–prywatnego, wymagań lokalowych i sanitarnych, kwalifikacji kadry.

Partner projektu

Partnerem przy realizacji projektu jest firma Zegar Słoneczny sp. z o.o., która świadczy kompleksowe wsparcie dla osób prawnych i fizycznych, które chcą założyć lub już prowadzą placówki wczesnej edukacji i opieki, takie jak: żłobki, kluby dziecięce, miejsca opieki prowadzonej przez dziennych opiekunów, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.