Środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nawet 11 tysięcy złotych dofinansowania na szkolenia w ramach środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego:


100% dofinansowania – urzędy i przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników

80% dofinansowania – urzędy i przedsiębiorstwa zatrudniające do 249 pracowników

Oferujemy bezpłatną pomoc w organizacji formalności i doborze szkolenia

Kategorie proponowanych szkoleń w ramach środków KFS:

 • nowelizacja ustawy – prawo pracy
 • czas pracy kierowców
 • program Płatnik
 • program Symfonia Kadry i Płace
 • PUAP
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalista ds. kadr
 • specjalista ds. wynagrodzeń

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

 • zamówienia publiczne dla wykonawców
 • prawo zamówień publicznych w praktyce
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych
 • audyt zamówień publicznych

Szkolenia z zakresu funduszy europejskich:

 • innowacyjność w nowym okresie programowania 2014 – 2020/li>
 • projekty dla samorządów w ramach EFS – POWER i Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
 • kwalifikowalność kosztów i rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020
 • pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020
 • studnium wykonalności
 • pozyskiwanie funduszy europejskich

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami:

 • zarządzanie projektem budowlanym w praktyce
 • zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym
 • zarządzanie projektami wg standardu project management institute
 • warsztaty skutecznego zarządzania projektami
 • komunikacja i praca zespołowa w projekcie
 • zarządzanie jakością w projektach
 • zarządzanie ryzykiem i budżetowanie projektu

Szkolenia z zakresu badań i analiz:

 • zarządzanie projektem budowlanym w praktyce
 • zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym
 • zarządzanie projektami wg standardu project management institute
 • warsztaty skutecznego zarządzania projektami
 • komunikacja i praca zespołowa w projekcie
 • zarządzanie jakością w projektach
 • zarządzanie ryzykiem i budżetowanie projektu
 • analiza statystyczna w Excelu
 • przetwarzanie danych w programie Excel
 • analiza finansowa i ekonomiczna

Szkolenia komputerowe:

 • pakiet Microsoft Office
 • administrator systemu Linux/Unix
 • szkolenia WWW
 • projektowanie i wizualizacja graficzna
 • projektowanie CAD

Szkolenia księgowe, szklenia podatkowe:

 • kategorie prewspółczynników w podatku VAT w gminie w 2016 roku
 • konsolidacja sprawozdań finansowych
 • zaawansowane instrumenty finansowe
 • kurs – specjalista ds. podatków
 • podatek odroczony
 • środki trwałe i ewidencja środków trwałych
 • zmiany w ustawie o rachunkowości w 2016 roku
 • aktywa rzeczowe i niematerialne
 • VAT, CIT i PIT w 2016 roku

Szkolenia prawne:

 • nowelizacje ustaw (np. prawo budowlane, ustawa o ewidencji ludności, podatki)
 • sporządzanie umów dzierżawy w gminach
 • ewidencja ludności i dowody osobiste – zmiany i praktyczne problemy w związku z ustawą o ewidencji ludności i ustawą o dowodach osobistych
 • prawo budowlane
 • odpowiedzialność karna i cywilna
 • windykacja należności
 • własność intelektualna
 • prawo autorskie

Dodatkowe szkolenia skierowane do Instytucji budżetowych:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • dostęp do informacji publicznej
 • ochrona danych osobowych
 • platforma PUE
 • nowelizacje prawne (ochrona środowiska, 500+, ustawa o pomocy publicznej, świadczenia rodzinne, gospodarka odpadami komunalnymi)
 • problematyka podziałów nieruchomości w praktyce gmin
 • składanie oświadczeń majątkowych w samorządzie terytorialnym
 • zmiany zasad naliczania odsetek od 1 stycznia 2016 roku
 • polityka rachunkowości i instrukcje wewnętrzne w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
 • ewidencja i rozliczanie środków pomocowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego
 • Zasady budżetowania, planowania i angażowania w PINB, a w szczególności podstawy prawne dotyczące planowania i zmian w sferze wynagrodzeń