Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Szanowni Państwo,

jest nam miło poinformować, iż w dniu 4 marca br. firma PM Group Sp. j. podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL na kompleksową organizację szkoleń prowadzonych w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie co najmniej 3000 pracowników socjalnych będących pracownikami kluczowymi.

Więcej o projekcie już wkrótce znajdziecie Państwo na naszej stronie www oraz stronie www.osl.org.pl.

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

Szanowni Państwo,

jest nam miło poinformować, iż w dniu 15 marca br. firma PM Group Sp. J. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na przeprowadzenie cyklu sześciu comiesięcznych spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów z zakresu funduszy europejskich na lata 2007-2013 w ramach sieci „Pomorskie w Unii”.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie około 480 osób.

Więcej o projekcie już wkrótce znajdziecie Państwo na naszej stronie www.

Podpisanie umowy ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce

Szanowni Państwo,

jest nam miło poinformować, iż w dniu 19 marca br. firma PM Group Sp. j. podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce na organizację warsztatów, spotkań grupowych, wykładów oraz konsultacji grupowych w ramach projektu „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim”. Przeszkolonych zostanie około 120 nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Więcej o projekcie już wkrótce znajdziecie Państwo na naszej stronie www oraz stronie www.powiat.hajnowka.pl

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw w podlaskim….

Już tylko do 29.12.2009 r. do godz. 15.30 mikroprzedsiębiorcy składać mogą wnioskio dofinansowanie projektów ze środków dotacji rozwojowej w ramach:

Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa

w odpowiedzi na konkurs zamknięty ogłoszony przezZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO -Instytucję ZarządzającąRegionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

Na dofinansowanie projektów przeznacza się z dotacji rozwojowej środki w wysokości nie większej niż 5 000 000 euro. Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj. 500 000 euro.

Poziom dofinansowania projektów:

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%)

70% – Mikroprzedsiębiorstwa

50% – MSP działające w sektorze transportu

50% – MSP w przypadku pomocy de minimis

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

Minimum: 30 000 zł wydatków kwalifikowalnych,

Maksimum: bez ograniczeń.

Wyjątek: W przypadku inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, tj. projektów, w których wykorzystano rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata – max. kwota wydatków kwalifikowalnych 8 mln. zł.

Maksymalna kwota wsparcia projektu:

Mikroprzedsiębiorstwa – max. kwota wsparcia 500 000 zł

Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub

- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

Przykłady:

- Realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację.

- Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.

- Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej.

- Utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Mikroprzedsiębiorcy – zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s. 3) – z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

Ze wsparcia w ramach Działania 1.4 RPOWP wyłączeni są mikroprzedsiębiorcy objęci pomocą w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 3 Osi priorytetowej PROW.

Link do ogłoszeniu o konkursie TUTAJ

Zespół prasowy PM Group