Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie doradców z zakresu zamówień publicznych.

Organizator PM Group Zubrycki, Panasewicz Sp. J.
Adres ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok
Województwo podlaskie
Telefon (85)6745000
E-mail zamowieniapubliczne@szkolenia-polska.pl
Przedmiot zamówienia Wyłonienie doradców z zakresu zamówień publicznych
Opis przedmiotu Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Doradców z zakresu zamówień publicznych, dla uczestników „Usługi szkoleniowo-doradczej w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych” realizowanej w ramach projektu „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działania 2.1, Poddziałania 2.1.3.
Osoba kontaktowa Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Justyna Szabuńko. tel 533-333-414, e-mail: justyna.szabunko@szkolenia-polska.pl
Miejsce i termin składania Termin składania ofert wyznaczono do 27 czerwca 2011 r. do godz 15:00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Usługi) Ofertę można składać:Osobiście w Biurze Usługi : ul. Legionowa 28 lok. 101 ; 15-281 Białystok ; Faxem na numer: 85 745 4400 ; Mailowo : justyna.szabunko@szkolenia-polska.pl lub zamowieniapubliczne@szkolenia-polska.pl
Otwarcie ofert Oferty zostaną ocenione do 8 lipca 2011 r. Odpowiedz informująca o rozstrzygnięciu zostanie przesłana drogą elektroniczną Jedynie do Wykonawców, którzy złożyli Oferty
Miejsce i termin realizacji Czas trwania zamówienia/ termin wykonania Czas trwania zamówienia: 15 07 2011 – 31 05 2012
Godziny doradztwa: od poniedziałku do piątku w godzinach maksymalnie od 8:00 do 20:00 w zależności od zapotrzebowania Uczestników projektu. Z uwagi na harmonogram realizacji projektu doradztwo musi być przeprowadzone tylko i wyłącznie w wyznaczonych dniach
Miejsce realizacji zamówienia
Cała Polska, doradztwo odbywać się będzie w siedzibie podmiotu uczestniczącego
Wymagania Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Co najmniej 60 godzin przeprowadzonego doradztwa w dziedzinie, w której będą prowadzili doradztwo w ramach usługi. Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia
2. Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w której będą prowadzili doradztwo w ramach usługi.
Nie spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie traktowana jako nieważna.
Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Wykaz zrealizowanych usług doradczych w dziedzinie, w której będą prowadzili doradztwo w ramach usługi – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
PROCEDURA
Sposób sporządzenia Oferty
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zamówieniu i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie
2. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego Wraz z Ofertą konieczne jest złożenie dołączonego jako wzór Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
3 Oferta zawierać będzie cenę brutto za godzinę świadczenia usługi doradczej określonej w przedmiocie zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich kosztów i należnych podatków)
Uwagi 1. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
2. Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium wyboru Oferty najkorzystniejszej będzie cena rozumiana jako cena jednostkowa brutto za godzinę świadczenia usługi doradczej określonej w przedmiocie zamówienia. Zamówienie otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę i jednocześnie spełnia warunki określone przez Zamawiającego.
3. Termin związania Ofertą
Termin związania Ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych począwszy od upływu terminu składania ofert.
4. Zawarcie umowy
Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy dot realizacji usługi w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny nadesłanych ofert. Zamawiający wybierze Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Zmiany
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert w przypadku wprowadzenia takiej zmiany. Informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)