D@ta Explorer – ostatni zjazd

W miniony weekend odbyły się ostatnie zajęcia w ramach szkolenia „Zarządzanie wiedzą i informacją oraz prowadzenie badań i analiz rynkowych” realizowanych w projekcie „D@ta Explorer – cykl szkoleń z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS”. Blisko dwunastomiesięczna, wytrwała praca zespołu projektowego PM Group przyczyniła się do pomyślnego zakończenia działań szkoleniowych. 

105 osób pracujących z terenu województwa podlaskiego zakończyło pomyślnie szkolenie realizując tym samym ogólne cele projektu, do których należało w szczególności przygotowanie dorosłych osób do profesjonalnego zarządzania wiedzą i informacją o rynku, w oparciu o szkolenia z zakresu prowadzenia badań i analiz rynkowych. Poza tym, szczegółowymi celami projektu było:
1. Dostarczenie uczestnikom szkoleń niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania wiedzą i informacją oraz prowadzenia badań i analiz rynkowych
2. Nabycie przez uczestników szkoleń nowych bądź dodatkowych umiejętności z zakresu zarządzania wiedzą i informacją oraz prowadzenia badań i analiz rynkowych
3. Zwiększenie wśród uczestników szkoleń świadomości znaczenia zarządzania wiedzą
i informacją oraz prowadzenia badań i analiz rynkowych w codziennej pracy.

Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na rozwój lokalny, a także na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez poszerzenie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania wiedzą i informacją o rynkach oraz wykorzystanie nowoczesnych technik szkoleniowych.

Kontakt mail: szkolenia@szkolenia-polska.pl

Więcej o projekcie: www.dataexplorer.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Środowisko w biznesie – Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem

Celem projektu „Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem” jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców oraz ich 

pracowników na temat:
* stale zmieniających się wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska
* możliwości pozyskiwania środków na inwestycje proekologiczne
* zasad funkcjonowania Systemów Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001, EMAS) oraz metod ich wdrażania
* nowych technologii ochrony środowiska (BAT) oraz metod ich wdrażania

Korzyści dla przedsiębiorców i pracowników:
* zdobycie wiedzy na temat stale zmieniających się wymagań prawnych, dotyczących ochrony środowiska

- wysokość opłat za korzystanie ze środowiska
– najnowsze zasady gospodarowania odpadami
– opłata depozytowa i produktowa
– ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
* poznanie zasad funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001, EMAS), metod ich wdrażania oraz korzyści wynikające z wdrożenia
* poznanie sposobów pozyskiwania środków na inwestycje proekologiczne
* poznanie najlepszych technologii ochrony środowiskowej (BAT – Best Available Technology) oraz metod ich
wdrażania

Uczestnikami Projektu mogą być mikro, mali, średni lub duzi przedsiębiorcy, bądź ich pracownicy.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wystąpienie w przedsiębiorstwie efektu zachęty.

Przedsiębiorca (beneficjent pomocy publicznej) jest zobowiązany do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości:
- co najmniej 20% całkowitego kosztu szkolenia w przypadku mikro i małych przedsiębiorców
- co najmniej 30% całkowitego kosztu szkolenia w przypadku średnich przedsiębiorców

Pozostały koszt usług jest pokrywany ze środków Projektu.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wniesienie wkładu prywatnego w pieniądzu, wraz z podaniem informacji, jakiej usługi i uczestnika dotyczy.

Płatność powinna być dokonana przelewem na konto:

WYG International Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
numer rachunku: PL69 1600 1228 0003 0143 0282 7157

nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/usługi doradczej. Po dokonaniu płatności zostanie w terminie 7 dni wystawiona faktura VAT.

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu następuje na podstawie Formularza Zgłoszeniowego do projektu, kopii aktualnego dokumentu rejestrowego lub innego aktualnego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy, podpisanego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz w przypadku duzych przedsiębiorstw opis spełniania efektu zachęty (dostępnych na stronie internetowej projektu) dostarczonych przez przedsiębiorcę do biura projektu lub podwykonawcy.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz inne wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do biura projektu najpóźniej na 12 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku niewniesienia wkładu prywatnego w wymaganym terminie beneficjent zostanie skreślony z listy uczestników szkolenia.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność uczestnika w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem. Uczestnik poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.
Osoba, która ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Jeśli z uzasadnionych przyczyn beneficjent zrezygnuje z udziału w szkoleniu przedsiębiorcy przysługuje zwrot wniesionej opłaty, natomiast w przypadku rezygnacji bez uzasadnionej przyczyny WYG International Sp. z o.o. ma prawo zatrzymać wniesiony wkład.

Wkład prywatny wnoszony przez przedsiębiorcę uwzględniają m.in. materiały szkoleniowe, posiłki dla beneficjentów oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Kontakt mail: szkolenia@szkolenia-polska.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego